541-0273/02 – Mineral Deposits, Exploration and Reserve Estimation (LNSPVZ)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Martin Sivek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
FOL092 Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
KAN147 Ing. Jana Kandarachevová
ROJ003 Ing. Tereza Rojáková
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal of the subject is to provide knowledge to the university student, so he/she will be able to understand given points at issue good enough to apply them in practical work. Student also obtains ability to partially analyse, categorize and classify major requirements of the mineral deposits, geological exploration and reserve estimation for geology works and economic of the mineral deposits.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Student obtaines the informations about the importance of the mineral raw materials for the economy of the state. The definition of the terms "mineral” , "mineral deposit" and “mineral raw material", "mineral reserves and resources" will explained. The lectures also include mineralogical and petrographical composition of the mineral deposits, classification of the mineral reserves and resources, geological conditions of the mineral deposits origin, morphology of the mineral deposits and review main industry types of the mineral deposits. A conception of the mining law in the field of the geological exploration, its strategy and technical means are explained, just like relations between geological exploration and mineral reserves and resources and between estimation of the mineral deposits reserves and the mines construction. Explained are also problems of the mineral statistics and mineral balance.

Compulsory literature:

Evans A. M.: Ore Geology and Industrial Minerals. Blackwell Science Ltd., Malden /Oxford/Carlton, 1993, 389 pp. Thomas, L.: Coal Geology. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. 385 s.

Recommended literature:

Kesler S. E.: Mineral Resources, Economics and the Environment. Prentice Hall, 1994, 391 pp.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Hlavní úkoly ložiskové geologie, základní termíny ložiskové geologie, definice pojmů nerost, ložisko nerostů a nerostná surovina, vnitřní a vnější faktory ovlivňující význam ložiska. 2. Význam nerostných surovin pro lidskou společnost, lidská společnost a ložiska nerostných surovin, ložiska a ekonomika státu a jejich vzájemné ovlivňování, průzkum a těžba nerostných surovin a jejich pozice v průmyslovém komplexu státu, ložisko nerostů jako objekt geologického průzkumu a těžby. 3. Klasifikace ložisek nerostů a jejich význam, klasifikační systémy, jejich praktický význam a použití (technicko-ekonomické, morfologické a genetické klasifikace), geneze ložisek, tvary ložiskových těles a jejich souvislost s procesy jejich vzniku, složení nerostné suroviny, ložiskové typy a jejich základní charakteristika. 4. Ložiska rud a jejich základní charakteristika, morfologie a rozdělení rudných ložisek (genetické a technické), technicko-ekonomická a geologická charakteristika ložisek nejvýznamnějších rudních surovin a jejich průmyslové typy. 5. Ložiska nerud a jejich základní charakteristika, morfologie a rozdělení nerudných ložisek (genetické a technické), technicko-ekonomická a geologická charakteristika ložisek nejvýznamnějších nerudních surovin a jejich průmyslové typy. 6. Ložiska kaustobiolitů a jejich základní charakteristika, morfologie a rozdělení ložisek kaustobiolitů (genetické a technické), technicko-ekonomická a geologická charakteristika ložisek kaustobiolitů, význam ložisek kaustobiolitů jako energetických surovin pro ekonomiku státu a jejich průmyslové typy. 7. Základní legislativní rámec geologického průzkumu a hospodaření se zásobami ložisek nerosů, horní zákon, vyhrazené a nevyhrazené nerosty, ložisko jako institut horního zákona, význam a úloha legislativy pro průzkum a hospodaření se zásobami nerostných surovin, 8. Geologie ložisek nerostů ve vztahu k dobývání a úpravě nerostných surovin, vliv geologických faktorů stavby ložisek na způsob dobývání ložiska a výběr dobývacích metod, vliv složení nerostné suroviny na výběr metod úpravy nerostných surovin. 9. Úkoly geologického průzkumu ložisek nerostů a jeho etapizace, význam geologického průzkumu v procesu osvojení ložisek nerostů, charakteristika jednotlivých etap geologického průzkumu, hlavní zásady projektování geologického průzkumu (geologická, technická a ekonomická část projektu) 10. Technické prostředky geologického průzkumu a strategie jejich použití, nejdůležitější technické prostředky geologického průzkumu a jejich použití v procesu osvojování ložisek nerostů, geologická dokumentace výsledků geologického průzkumu (druhy dokumentace, její pořizování, uchovávání a vyhodnocování), vzorkování ložisek nerostných surovin a jeho význam v procesu průzkumu a těžby ložisek (druhy vzorků, jejich úprava, vyhodnocení a použití), 11. Geologické a vytěžitelné zásoby, jejich význam pro řízení geologické průzkumu a těžby ložisek, podmínky využitelnosti zásob nerostných surovin, klasifikace zásob nerostných surovin význam a vzájemný vztah geologických a vytěžitelných zásob (geologických a ekonomických modelů ložisek nerostných surovin) 12. Výpočet zásob ložisek nerostů jako základ technicko-ekonomického hodnocení významu ložiska, metody výpočtů zásob, výpočet zásob jako geologický model ložiska, prostorový model ložiska , grafická a numerická část výpočtu zásob, význam výpočtu zásob v procesu průzkumu, otvírky a těžby ložiska nerostné suroviny. 13. Teorie zásob ložisek nerostů, hospodaření se zásobami ložisek nerostů, racionální vyžívání zásob, zásoby a životnost ložisek, funkce hospodaření se zásobami ložisek nerostů v jednotlivých etapách průzkumu a využívání ložisek, evidence a bilance zásob ložisek nerostů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.