541-0274/05 – Raw-materials and their Utilization (SJV)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.Subject version guarantorIng. Miloš Duraj, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Combined Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal of the subject is to provide knowledge to the university student, so he/she will be able to understand given points at issue good enough to apply them in practical work. Student also obtains ability to partially analyse, categorize and classify major requirements of the raw-materials and theirs utilization for geological works.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Basic terms from the raw materials field. Ores - used minerals and their utilization. Raw materials - used minerals and their utilization. Energy mnerals - used minerals and their utilization. Basic technologies: iron metallurgy, anorganic binders, paints and pigments, production of glass and ceramics, utilization of the precious and decorative stones, utilization of the natural gas and crude oil.

Compulsory literature:

Earnshaw, A., Greenwood, N. N.: Chemistry of the elements. 2nd edition, Butterworth-Heinemann, 1997

Recommended literature:

Earnshaw, A., Greenwood, N. N.: Chemistry of the elements. 2nd edition, Butterworth-Heinemann, 1997

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vysvětlení základních pojmů (přírodní zdroj, nerostná surovina, ložisko), jejich klasifikace a faktory ovlivňující jejich význam. Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu a světa. Hlavní faktory určující budoucí světový vývoj v těžbě a spotřebě nerostných surovin. Systematický popis nerostných surovin z hlediska jejich využití. I. Kovové nerostné suroviny (rudy): kovy skupiny železa - Fe, Mn, Cr, Ti; neželezné kovy - Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Al, Mg; vzácné kovy - W, Sn, Hg, As, Mo, V, Sb, Bi, Li, Be; drahé kovy - Au, Ag, platinoidy; stopové prvky - In, Ga, Ge, Se, Te apod.; Ii. Nekovové nerostné suroviny (nerudy): stavební suroviny - žuly, granodiority, diority, vápence, mramory, travertiny, pískovce apod.; suroviny chemického a potravinářského průmyslu a zemědělství - apatity, fosfority, draselné soli, kamenná sůl, saturační vápence apod.; průmyslové nekovové suroviny; keramické, žáruvzdorné a kyselinovzdorné suroviny; sklářské suroviny; slévárenské suroviny; plnidla; bělící a filtrační suroviny; izolační hmoty; suroviny průmyslu barev; abraziva a suroviny pro výrobu umělých abraziv; drahokamy a polodrahokamy; suroviny pro speciální účely (optické, piezo a pyroelektrické apod.); III. Palivoenergetické suroviny: kaustobiolity (skupina uhlí - rašelina, hnědé uhlí, černé uhlí, antracit, plyny uvoněné z uhlí; skupina přírodních uhlovodíků - ropa, zemní plyn, živičné břidlice, roponosné písky , asfalt, zemní vosk); radioaktivní suroviny - U, Th, Ra. IV. hydrominerální suroviny a plyny: minerální vody a plyny; naftové vody s Br, I, B apod.; solanky; hydrotermální vody; sladké vody pitné a vody pro technologické použití; mořská voda; inertní plyny - He, Ar, Ne, Kr apod. Nejdůležitější technologie využití a zpracování nerostných surovin: výroba železa a ocelí, výroba nejdůležitějších anorganických pojiv (vápno, cement, sádra), výroba skla, keramiky, plastů, papíru, technologie tavení hornin, skupiny anorganických barviv a pigmentů, zpracování drahých a dekoračních hornin a minerálů, zpracování ropy a uhlí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner