541-0274/05 – Raw-materials and their Utilization (SJV)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.Subject version guarantorIng. Miloš Duraj, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal of the subject is to provide knowledge to the university student, so he/she will be able to understand given points at issue good enough to apply them in practical work. Student also obtains ability to partially analyse, categorize and classify major requirements of the raw-materials and theirs utilization for geological works.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Basic terms from the raw materials field. Ores - used minerals and their utilization. Raw materials - used minerals and their utilization. Energy mnerals - used minerals and their utilization. Basic technologies: iron metallurgy, anorganic binders, paints and pigments, production of glass and ceramics, utilization of the precious and decorative stones, utilization of the natural gas and crude oil.

Compulsory literature:

KESLER S. E.: Mineral Resources, Economics and the Environment. Prentice Hall, 1994, 1-391. HARBEN, P.,W., KUŽVART,M.: Industrial Minerals: a global geology. Industrial Minerals Information Ltd., Surrey-London, 1996. WALTER L. POHL: Economic Geology. Principles and Practice. ISBN: 978-1-444-33663-4 April 2011 Wiley-Blackwell. NEUKIRCHENV F., GUNNAR R. The World of Mineral Deposits. Springer, 2020, 377 s. ISBN 978-3-030-34345-3.

Recommended literature:

RICHARD M. MCKENZIE, ed.: The Economic Constitution in Historical Perspective. Constitutional Economics. Lexington, Mass.: D.C. Heath. 1984 LAZNICKA, P.: Giant Metallic Deposits. Future Sources of Industrial Metals. Berlin: Springer, 2006. 1-732, 1997 RIDLEY J.: Ore Deposi Geology. New York, CAmbridge University Press, 1-409, ISBN 978-1-107-02222-5 Le MAITRE R. W. ed.: Igneous Rocks. A Classification and Glossary of Therm. Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommisions on the Systematic of Igneous Rocks. 2002, Cambridge Univ. Press. ISBN-13 978-0-521-66215-4, 1-236.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vysvětlení základních pojmů (přírodní zdroj, nerostná surovina, ložisko), jejich klasifikace a faktory ovlivňující jejich význam. Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu a světa. Hlavní faktory určující budoucí světový vývoj v těžbě a spotřebě nerostných surovin. Systematický popis nerostných surovin z hlediska jejich využití. I. Kovové nerostné suroviny (rudy): kovy skupiny železa - Fe, Mn, Cr, Ti; neželezné kovy - Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Al, Mg; vzácné kovy - W, Sn, Hg, As, Mo, V, Sb, Bi, Li, Be; drahé kovy - Au, Ag, platinoidy; stopové prvky - In, Ga, Ge, Se, Te apod.; Ii. Nekovové nerostné suroviny (nerudy): stavební suroviny - žuly, granodiority, diority, vápence, mramory, travertiny, pískovce apod.; suroviny chemického a potravinářského průmyslu a zemědělství - apatity, fosfority, draselné soli, kamenná sůl, saturační vápence apod.; průmyslové nekovové suroviny; keramické, žáruvzdorné a kyselinovzdorné suroviny; sklářské suroviny; slévárenské suroviny; plnidla; bělící a filtrační suroviny; izolační hmoty; suroviny průmyslu barev; abraziva a suroviny pro výrobu umělých abraziv; drahokamy a polodrahokamy; suroviny pro speciální účely (optické, piezo a pyroelektrické apod.); III. Palivoenergetické suroviny: kaustobiolity (skupina uhlí - rašelina, hnědé uhlí, černé uhlí, antracit, plyny uvoněné z uhlí; skupina přírodních uhlovodíků - ropa, zemní plyn, živičné břidlice, roponosné písky , asfalt, zemní vosk); radioaktivní suroviny - U, Th, Ra. IV. hydrominerální suroviny a plyny: minerální vody a plyny; naftové vody s Br, I, B apod.; solanky; hydrotermální vody; sladké vody pitné a vody pro technologické použití; mořská voda; inertní plyny - He, Ar, Ne, Kr apod. Nejdůležitější technologie využití a zpracování nerostných surovin: výroba železa a ocelí, výroba nejdůležitějších anorganických pojiv (vápno, cement, sádra), výroba skla, keramiky, plastů, papíru, technologie tavení hornin, skupiny anorganických barviv a pigmentů, zpracování drahých a dekoračních hornin a minerálů, zpracování ropy a uhlí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.