541-0275/01 – Natural Resources (PZ)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní pojmy - přírodní zdroj, nerostná surovina, ložisko. Význam přírodních zdrojů a nerostných surovin pro ekonomiku státu. Druhy klasifikací ložisek nerostných surovin. Mineralogické složení ložisek nerostných surovin. Metody studia ložisek nerostných surovin. Geologické podmínky vzniku ložisek nerostných surovin, ložiska magmatická, pegmatity, karbonatity. Kontaktně metasomatická ložiska, greisenová ložiska. Porfyrová ložiska, hydrotermální ložiska, hydrotermálně sedimentární ložiska. Hydrogenní ložiska, exhalační ložiska, zvětrávací ložiska. Sedimentární ložiska, metamorfní ložiska. Kovy skupiny železa, neželezné kovy. Vzácné kovy, drahé kovy, stopové prvky, vzácné zeminy. Stavební suroviny. Suroviny chemického, potravinářského průmyslu a zemědělství. Průmyslové nekovové suroviny. Skupina uhlí. Skupina přírodních uhlovodíků, radioaktivní suroviny. Hydrominerální suroviny a plyny. Stručný přehled české nerostné surovinové základny z hlediska krytí potřeb české ekonomiky. Prognózy vývoje české a světové nerostné surovinové základny, faktory je ovlivňující.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner