541-0283/03 – Economics of Geological Works (EGP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Miloš Duraj, Ph.D.Subject version guarantorIng. Miloš Duraj, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
OVC54 Ing. Pavla Ovčaří, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je předat posluchačům základní znalosti z ekonomicko-geologické problematiky. Pochopením tohoto obecného základu může být jeho další aplikace a uplatňování v praxi. Znalosti z tohoto předmětu posluchači uplatní ve své řídící a organizační práci, kde můžou těchto znalostí využít při posuzování a obhajování navržených a řešených prací.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Geological service and its division. Kinds of geological works done for the state and private sectors. Specific features of works performed in the framework of deposit geology of metalliferous and nonmetalliferous raw materials, fuels and energy minerals, engineering geology, hydrogeology, drilling and geophysical investigation. The assessment of particular types of geologic-exploratory works. A price policy and factors affecting it. The value of the deposit of mineral raw material. Methods of evaluating investments in entrepreneurship in the sphere of geological exploration and branches connected with it. The study of preliminary feasibility of geologic-exploratory and mining investments. The study of feasibility of geologic-exploratory and mining investments.

Compulsory literature:

Kislingerová, E.: Oceňování podniku, Praha, 1999, C.H.Black Stermole, F.J.: Economic Evaluation and Investment Decision Methods, 1990, Investment Evaluation Corporation ,Golden Wellmer ,F.W.: Economic Evaluations in Exploration, 1989 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Geologická služba a její členění. Druhy geologických prací vykonávaných pro státní a soukromý sektor. Specifické rysy prací prováděných v rámci ložiskové geologie rudných, nerudných a palivoenergetických surovin, inženýrské geologie, hydrogeologie, vrtného a geofyzikálního průzkumu. Oceňování jednotlivých typů geologicko-průzkumných prací. Cenová politika a faktory ji ovlivňující. Cena ložiska nerostné suroviny. Metody hodnocení investic do podnikání ve sféře geologického průzkumu a s ním spjatých odvětví. Projekční cyklus geologicko-průzkumných prací. Studie předběžné proveditelnosti geologicko – průzkumné a těžební investice. Studie proveditelnosti geologicko- průzkumné a těžební investice.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner