541-0303/01 – Ore Deposits and Exploration (LPNS)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JIR07 doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Combined Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Summary

Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu. Vymezení pojmů nerost, ložisko nerostů a nerostná surovina, faktory ovlivňující jejich význam. Mineralogické a petrografické složení ložisek nerostných surovin. Klasifikace ložisek nerostů. Geologické podmínky vzniku ložiskových akumulací. Geneze ložisek nerostných surovin (ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně metasomatická, hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární, metamorfní) a jejich morfologie. Základní průmyslové typy ložisek rudných, nerudních a kaustobiolitů. Legislativní rámec geologického průzkumu, principy a kritéria v geologickém průzkumu a jeho strategie. Technické prostředky průzkumu. Ložiskový průzkum a zásoby ložisek.

Compulsory literature:

Böhmer M., Kužvart M. : Vyhľadavanie a proieskum ložísk nerastných surovin.- Slov. pedag. nakl. Bratislava 1993 Rozložník L., Havelka J., Čech F., Zorkovský, V. : Ložiska nerastných surovin a ich vyhľadavanie.- SNTL/ALFA. Praha, Bratislava, 1987. Sivek M. : Výpočet zásob ložisek nerostů. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2006. Horní zákon a soubor návazných zákonů.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Hlavní úkoly ložiskové geologie, základní termíny ložiskové geologie, definice ložiska, vnitřní a vnější faktory ovlivňující význam ložiska, 2. Význam nerostných surovin pro lidskou společnost, lidská společnost a ložiska nerostů, ložisko nerostů jako objekt geologického průzkumu a těžby, průzkum a těžba ložisek nerostů, ložiska a ekonomika státu a jejich vzájemné vztahy. 3. Klasifikace ložisek nerostů a jejich význam, klasifikační systémy jejich praktický význam a použití (technicko-ekonomické a genetické klasifikace), geneze ložisek, tvary ložiskových těles a jejich souvislost s procesy jejich vzniku, složení nerostné suroviny, ložiskové typy a jejich základní charakteristika, 4. Ložiska rud a jejich základní charakteristika, morfologie a rozdělení rudných ložisek (genetické a technické), technicko-ekonomická a geologická charakteristika ložisek nejvýznamnějších rudních surovin a jejich průmyslové typy., 5. Ložiska nerud a jejich základní charakteristika, morfologie a rozdělení nerudných ložisek (genetické a technické), technicko-ekonomická a geologická charakteristika ložisek nejvýznamnějších nerudních surovin a jejich průmyslové typy. 6. Ložiska kaustobiolitů a jejich základní charakteristika, morfologie a rozdělení ložisek kaustobiolitů (genetické a technické), technicko-ekonomická a geologická charakteristika ložisek kaustobiolitů, význam ložisek kaustobiolitů jako energetických surovin pro ekonomiku státu a jejich průmyslové typy. 7. Základní legislativní rámec geologického průzkumu a hospodaření se zásobami ložisek nerostů, horní zákon, vyhrazené a nevyhrazené nerosty, ložisko jako institut horního zákona, význam a úloha legislativy pro průzkum a hospodaření se zásobami ložisek nerostů. 8. Geologie ložisek ve vztahu k dobývání a úpravě nerostných surovin, vliv geologic- kých faktorů stavby ložisek na způsob dobývání ložiska a výběr dobývacích metod, vliv složení nerostné suroviny na výběr metod úpravy nerostných surovin. 9. Úkoly geologického průzkumu ložisek nerostných surovin a jeho etapizace, význam geologického průzkumu v procesu osvojení ložisek nerostů, charakteristika jednotlivých etap geologického průzkumu, hlavní zásady projektování geologického průzkumu (geologická, technická a ekonomická část projektu). 10. Technické prostředky geologického průzkumu a strategie jejich použití, nejdůležitější technické prostředky geologického průzkumu a jejich použití v procesu osvojování ložisek nerostů, geologická dokumentace výsledků geologického průzkumu (druhy dokumentace, její pořizování, uchovávání a vyhodnocování), vzorkování ložisek nerostů a jeho význam v procesu průzkumu a těžby ložisek (druhy vzorků, jejich úprava, vyhodnocení a použití). 11. Geologické a vytěžitelné zásoby, jejich význam pro řízení geologické průzkumu a těžby ložisek, podmínky využitelnosti zásob ložisek nerostů, klasifikace zásob ložisek nerostů, význam a vzájemný vztah geologických a vytěžitelných zásob (geologických a ekonomických modelů ložisek nerostných surovin). 12. Výpočet zásob ložisek nerostů jako základ technicko-ekonomického hodnocení významu ložiska, metody výpočtů zásob, výpočet zásob jako geologický model ložiska, prostorový model ložiska, grafická a numerická část výpočtu zásob, význam výpočtu zásob v procesu průzkumu, otvírky a těžby ložiska.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Written exam Written test 13  0
                Other task type Other task type 20  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner