541-0307/01 – Dějiny přírodních a montánních věd (DPMV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Miloš Duraj, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miloš Duraj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenty seznámit s historií vzniku a vývoje přírodních a montánních věd od prvopočátků až po současnost. Studenti získají základní znalosti o historii vývoje člověka a jeho vztahu k přírodě. Předmět je zaměřen zejména na problematiku vztahu člověka k nerostnému bohatství, jeho těžbě, zpracování a využití, které rozhodujícím způsobem formovaly vývoj celé lidské společnosti. Studenti získají přehled o jednotlivých etapách vývoje člověka a jeho vlivu na formování přírodních a montánních věd, dokáží je popsat, charakterizovat a metodou vzájemného srovnání posoudit jejich význam pro rozvoj společnosti. Na praktických příkladech se naučí ilustrovat a vysvětlit význam hornictví pro rozvoj i ostatních oborů lidské činnosti bezprostředně či méně spojených s hornictvím. Naučí se aplikovat své získané teoretické znalosti a zkušenosti při prezentaci zadané seminární práce v rámci cvičení, jejíž součástí je i diskuze na dané téma, jejímž cílem je naučit se obhájit zvolené postupy práce a formy řešení zadaného úkolu. Forma veřejné prezentace před studenty v rámci cvičení má za cíl rozvíjet studentovy schopnosti demonstrovat svoji práci před širším publikem a dokázat ji obhájit. V rámci diskuze pak analyzovat zvolené postupy a dosažené výsledky a pro další studium a odbornou činnost vypíchnout ty poznatky, které budou pro něj přínosem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytuje studentům přehled o historickém vývoji geologických a montánních věd, přičemž podstatná část je věnována hornictví a jeho významu pro rozvoj lidské společnosti. Osnova předmětu zahrnuje tyto hlavní tematické okruhy. Hlavní vývojové etapy charakterizující vývoj člověka. Vliv hornictví na civilizační vývoj člověka. Nerostné suroviny a jejich význam pro rozvoj lidské společnosti. Keltské hornictví. Význam hornictví pro vznik a rozvoj řemesel, obchodu, vědy a politiky. Slovanské dolování v našich zemích. Česká feudální monarchie – rozvoj těžby kovů. Význam hornictví pro výstavbu horních měst a obcí a jejich hospodářství. Významné oblasti těžby nerostných surovin – historie a současnost. Právní zakotvení hornictví ve společnosti. Báňská technika za feudalismu. Georgius Agricola – život a dílo. Počátky uhelného hornictví, vliv uhelného hornictví na rozvoj průmyslu. Báňské školství a odborná vzdělanost. Budoucnost uhelného a rudního hornictví v České republice – základní problémy.

Povinná literatura:

MARKL, V., PADĚRA, Z. (1996): Stručný úvod ke studiu historie českého a slovenského hornictví; (I. část); skripta HGF VŠB-TU Ostrava. MARKL, V., PADĚRA, Z. (1997): Stručný úvod ke studiu historie hornictví; (II. část); skripta HGF VŠB-TU Ostrava. MAJER, J. (2004): Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – obrazy z dějin těžby a zpracování; nakl. Libri, Praha.

Doporučená literatura:

DURAJ, M. (2007): Dějiny přírodních a montánních věd (vybrané kapitoly); učební texty pro posluchače Univerzity III. věku, oboru Geologie a životní prostředí; HGF VŠB-TU Ostrava. MAJER, J. (1984): Z dějin Vysoké školy báňské v Příbrami; odborná publikace; Symposium Hornická Příbram ve vědě a technice. MAJER, J. (1991): Po kovových stezkách Československa; odborná publikace, Příbram.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Doplňování informací z audiovizuálních zdrojů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky – základní pojmy. 2. Časové rozdělení jednotlivých etap vývoje lidské společnosti. 3. Nerostné suroviny a jejich význam pro vývoj člověka. 4. Charakteristika jednotlivých etap vývoje člověka – doba kamenná, bronzová, železná ... 5. Slovanské dolování na našem území – význam. 6. Těžba kovů v české feudální monarchii a přehled výrobních sil a výrobních vztahů v období rozkvětu feudálního hornictví. 7. Významné oblasti těžby nerostných surovin u nás a na Slovensku – historie. 8. Právní zakotvení hornictví ve společnosti. 9. Báňská technika – vývoj, význam. 10. Georgius Agricola – život, dílo, význam pro hornictví a hutnictví. 11. Počátky uhelného hornictví. 12. Báňské školství a odborná vzdělanost. 13. Jaká je budoucnost uhelného a rudného hornictví?

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.