541-0308/01 – Historiografie a etnografie regionu (HER)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuMgr. Věra VahalíkováGarant verze předmětuMgr. Věra Vahalíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRO07 Dr. Ing. Emil Fröhlich
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s historiografií a etnografií a jejím postavením v systému věd a společnosti. Studenti jsou vedeni k tomu, aby si osvojili základní znalosti historického vývoje etnických procesů v různých regionech naší země, dokázali charakterizovat tyto procesy a srovnávat navzájem mezi sebou, definovat podstatné rozdíly ve vývoji těchto procesů v jednotlivých oblastech naší země. Studenti jsou vedeni k tomu, aby na základě analýzy dokázali vysvětlit význam těchto etnických procesů nejen pro region, ve kterém vznikly a probíhaly, ale i ostatní regiony v naší zemi. Studenti musí být schopni vypíchnout ty procesy, zvyky a tradice, které svým významem překračují hranice regionu, ve kterém vznikly a ovlivňují a formují život celé naší společnosti. Studenti se také naučí zkoumat tyto procesy v rámci cvičení a terénního výzkumu s využitím odborné literatury a archivních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou historiografie a etnografie jako vědního oboru a vymezuje její postavení v systému věd a společnosti. Náplň přednášek je sestavena tak, aby studenti byli postupně seznámeni jak s obecnými základy a pojmy spojenými s etnografií, tak s konkrétními problémy – od historického vývoje etnických procesů v různých regionech našich zemí, jejich postupného formování a projevu až po jejich významný přínos pro vytvoření kulturního projevu celé naší společnosti. Nedílnou součástí předmětu je také práce s odbornou etnografickou a historiografickou literaturou, orientace v pramenných materiálech, etnografický terénní výzkum a práce s archivním materiálem, doplněné o exkurzní návštěvu vybraných regionů sev. Moravy s typickým etnografickým projevem.

Povinná literatura:

KUTNAR, F., MAREK, J. (1997): Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví; odborná publikace, Praha Kolektiv autorů (2002): Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská 10; odborná publikace, Strážnice HUBINGER, V., HONZÁK, F., POLIŠENSKÝ, J. (1985): Národy celého světa; odborná publikace; vydala Mladá fronta v edici Malé encyklopedie; 1. vydání, Praha

Doporučená literatura:

BUCHVALDEK, M. a kol. (1985): Dějiny pravěké Evropy; vysokoškolská učebnice; vyd. Státní pedagogické nakladatelství v edici Učebnice pro vysoké školy, Praha Kolektiv autorů (1987): Československá vlastivěda I Dějiny do r. 1781; odborná publikace; vyd. Academia, Praha KUČOVÁ, V., MATĚJ, M. (2007): Industriální soubory v Ostravě vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ISBN 978-80-85034-01-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vymezení předmětu zkoumání etnografie. Rozdíly ve významu a historická posloupnost užívání názvů lidopis, národopis, etnografie, etnologie, kulturní a sociální antropologie. Pojmenování a obsah těchto pojmů v zahraničí. Struktura etnografie a její specifická metodika. Místo oboru v systému věd o společnosti, příbuzné obory a interdisciplinární problematika. Úvod do historiografie, její vztah k historii a regionálnímu dějepisectví. Nejfrekventovanější pojmy v etnografii lidského národa, etnická skupina, rasa z pohledu různých světových škol a směrů uplatňujících se v oboru např. migrační, komparatistická, funkcionalistická. Hlavní představitelé těchto směrů u nás a jejich vliv na dnešní podobu vědy. Historiografie středověku až k počátkům vědeckého dějepisectví v období osvícenském (počátky dějepisectví evropského Západu a východu, počátky dějepisectví u nás, doba Přemyslovců Lucemburků, doba husitská, reformace, humanismus, baroko a protireferomace, osvícenství, přechod k romantismu). Všeobecná entografie se zaměřením na diferenciaci lidstva rasovou, jazykovou a náboženskou. Formování slovanských národů a etnogeneze Slovanů. Etnické procesy v přítomnosti, lokální a regionální povědomí, nacionalismus a rasismus. Proces formování etnografických regionů v našich zemích. Etnografické regiony v severních Čechách, jejich lidová kultura, historie, významné pomátkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Zvláštní postavení hlavního města Prahy. Od základů obrozeneckého dějepisectví přes liberální a konzervativní historiografii druhé poloviny 19. století k pozitivistickému dějepisectví až do doby mezi světovými válkami. Entografické regiony v západních Čechách, jejich lidová kultura, historie, významné památkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Duchovní kultura lidu, lidové věrské představy, náboženství, magie a kult s přihlédnutím k jejich existenci v životě dnešního člověka. Etnografické regiony v jižních Čechách, jejich lidová kultura, historie, významné pomátkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Materiální kultura lidu, zaměstnání, řemeslo a zemědělství. Lidové stavitelství a oděv. Etnografické regiony ve východních Čechách, jejich lidová kultura, historie, významné památkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Folklór a folkloristika, tanec, zpěv, hudba, lidová slovesnost a lidové divadlo. Lidová výtvarná kultura, výtvarný projev lidový, zlidovělý a amatérský, podomácká řemeslná produkce umělecké povahy. Etnografické regiony na jižní Moravě, jejich lidová kultura, historie, významné památkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Etnografické regiony na severní Moravě, jejich lidová kultura, historie a historiografie, významné památkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Historie města Ostravy a zvláštnosti města vzniklé etnickou pestrostí jeho obyvatel. Orientace v literatuře s etnografickou a historiografickou problematikou od bibliografického katalogu ČR až po vlastivědnou redionální produkci. Využití pramenných materiálů. Etnografický terénní výzkum. Práce s archivním materiálem. Kritický přístup k pramenům.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.