541-0308/01 – Historiography and Ethnography of the Region (HER)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorMgr. Věra VahalíkováSubject version guarantorMgr. Věra Vahalíková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRO07 Dr. Ing. Emil Fröhlich
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main goal of this subject is to make students acquainted with the historiography and ethnography and its position in the system of science and society. The students are led to that to acquire basic knowledge about the historical development of ethnographical processes in various regions of our country, to know to characterize (outline) these processes and compare them with one another, to define the expressive differences in the evolution of these processes in particular areas of our country. The students are led to that to know how to explain the importance of these ethnical processes by use of an analysis not only for the region where they had came into being and proceeded, but also for the other regions in our country. The students have to be able to point out these processes, customs and traditions, which are so meaningful, that run over the frontiers of region where they had originated and, nowadays, they form and affect life of our all society. The students will also learn to investigate these processes within the frame of tutorials and field research using various kinds of special literature and archival materials.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject makes the students acquainted with the problems connected with historiography and ethnography appreciated as a science disciplin. It limits its position in the system of sciences and society. The contens of lectures has been built up in that way, to make the students acquainted step by step both with the general principles and concepts connected with the ethnography, and also with the particular problems – from the historical evolution of ethnical processes in various regions of our countries, their gradual forming and demonstration as far as to their significant contribution in the formation of cultural behaviour of all our society. Integral part of this subject is also student´s work using special ethnographical and historiographical literature, orientation in literary sources, ethnographical field research and study of various archival materials completed with an excursionary visit of chosen Moravian-Silesian regions, distinguished by a typical ethnographical character and habit.

Compulsory literature:

OTGAAR, A. H. J.; VAN DEN BERG, L.; BERGER, CH.; FENG, R. X. (2010): Industrial Tourism: Opportunities for City and Enterprise. EURICUR Series: European Institute for Comparative Urban Research, ISBN: 978-1409402206.

Recommended literature:

OEVERMANN, H., MIEG, H. A. (ed.) (2014): Industrial Heritage Sites in Transformation: Clash of Discourses. London, New York: Routledge, ISBN: 978-0415745284.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vymezení předmětu zkoumání etnografie. Rozdíly ve významu a historická posloupnost užívání názvů lidopis, národopis, etnografie, etnologie, kulturní a sociální antropologie. Pojmenování a obsah těchto pojmů v zahraničí. Struktura etnografie a její specifická metodika. Místo oboru v systému věd o společnosti, příbuzné obory a interdisciplinární problematika. Úvod do historiografie, její vztah k historii a regionálnímu dějepisectví. Nejfrekventovanější pojmy v etnografii lidského národa, etnická skupina, rasa z pohledu různých světových škol a směrů uplatňujících se v oboru např. migrační, komparatistická, funkcionalistická. Hlavní představitelé těchto směrů u nás a jejich vliv na dnešní podobu vědy. Historiografie středověku až k počátkům vědeckého dějepisectví v období osvícenském (počátky dějepisectví evropského Západu a východu, počátky dějepisectví u nás, doba Přemyslovců Lucemburků, doba husitská, reformace, humanismus, baroko a protireferomace, osvícenství, přechod k romantismu). Všeobecná entografie se zaměřením na diferenciaci lidstva rasovou, jazykovou a náboženskou. Formování slovanských národů a etnogeneze Slovanů. Etnické procesy v přítomnosti, lokální a regionální povědomí, nacionalismus a rasismus. Proces formování etnografických regionů v našich zemích. Etnografické regiony v severních Čechách, jejich lidová kultura, historie, významné pomátkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Zvláštní postavení hlavního města Prahy. Od základů obrozeneckého dějepisectví přes liberální a konzervativní historiografii druhé poloviny 19. století k pozitivistickému dějepisectví až do doby mezi světovými válkami. Entografické regiony v západních Čechách, jejich lidová kultura, historie, významné památkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Duchovní kultura lidu, lidové věrské představy, náboženství, magie a kult s přihlédnutím k jejich existenci v životě dnešního člověka. Etnografické regiony v jižních Čechách, jejich lidová kultura, historie, významné pomátkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Materiální kultura lidu, zaměstnání, řemeslo a zemědělství. Lidové stavitelství a oděv. Etnografické regiony ve východních Čechách, jejich lidová kultura, historie, významné památkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Folklór a folkloristika, tanec, zpěv, hudba, lidová slovesnost a lidové divadlo. Lidová výtvarná kultura, výtvarný projev lidový, zlidovělý a amatérský, podomácká řemeslná produkce umělecké povahy. Etnografické regiony na jižní Moravě, jejich lidová kultura, historie, významné památkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Etnografické regiony na severní Moravě, jejich lidová kultura, historie a historiografie, významné památkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Historie města Ostravy a zvláštnosti města vzniklé etnickou pestrostí jeho obyvatel. Orientace v literatuře s etnografickou a historiografickou problematikou od bibliografického katalogu ČR až po vlastivědnou redionální produkci. Využití pramenných materiálů. Etnografický terénní výzkum. Práce s archivním materiálem. Kritický přístup k pramenům.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Oral Oral examination 67  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.