541-0308/03 – Historiografie a etnografie regionu (HER)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuMgr. Věra VahalíkováGarant verze předmětuMgr. Věra Vahalíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV0406 PhDr. Petr Novák, CSc.
VAH01 Mgr. Věra Vahalíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s historiografií a etnografií a jejím postavením v systému věd a společnosti. Studenti jsou vedeni k tomu, aby si osvojili základní znalosti historického vývoje etnických procesů v různých regionech naší země, dokázali charakterizovat tyto procesy a srovnávat navzájem mezi sebou, definovat podstatné rozdíly ve vývoji těchto procesů v jednotlivých oblastech naší země. Studenti jsou vedeni k tomu, aby na základě analýzy dokázali vysvětlit význam těchto etnických procesů nejen pro region, ve kterém vznikly a probíhaly, ale i ostatní regiony v naší zemi. Studenti musí být schopni vypíchnout ty procesy, zvyky a tradice, které svým významem překračují hranice regionu, ve kterém vznikly a ovlivňují a formují život celé naší společnosti. Studenti se také naučí zkoumat tyto procesy v rámci cvičení a terénního výzkumu s využitím odborné literatury a archivních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou historiografie a etnografie jako vědního oboru a vymezuje její postavení v systému věd a společnosti. Náplň přednášek je sestavena tak, aby studenti byli postupně seznámeni jak s obecnými základy a pojmy spojenými s etnografií, tak s konkrétními problémy – od historického vývoje etnických procesů v různých regionech našich zemí, jejich postupného formování a projevu až po jejich významný přínos pro vytvoření kulturního projevu celé naší společnosti. Nedílnou součástí předmětu je také práce s odbornou etnografickou a historiografickou literaturou, orientace v pramenných materiálech, etnografický terénní výzkum a práce s archivním materiálem, doplněné o exkurzní návštěvu vybraných regionů sev. Moravy s typickým etnografickým projevem.

Povinná literatura:

KUTNAR, F., MAREK, J. (1997): Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví; odborná publikace, Praha Kolektiv autorů (2002): Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská 10; odborná publikace, Strážnice HUBINGER, V., HONZÁK, F., POLIŠENSKÝ, J. (1985): Národy celého světa; odborná publikace; vydala Mladá fronta v edici Malé encyklopedie; 1. vydání, Praha

Doporučená literatura:

BUCHVALDEK, M. a kol. (1985): Dějiny pravěké Evropy; vysokoškolská učebnice; vyd. Státní pedagogické nakladatelství v edici Učebnice pro vysoké školy, Praha Kolektiv autorů (1987): Československá vlastivěda I Dějiny do r. 1781; odborná publikace; vyd. Academia, Praha KUČOVÁ, V., MATĚJ, M. (2007): Industriální soubory v Ostravě vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ISBN 978-80-85034-01-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování kontrolních písemek a zápočtových testů. Předmět ukončen písemnou/ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení předmětu zkoumání etnografie. 2. Rozdíly ve významu a historická posloupnost užívání názvů lidopis, národopis, etnografie, etnologie, kulturní a sociální antropologie. 3. Pojmenování a obsah těchto pojmů v zahraničí. 4. Struktura etnografie a její specifická metodika. 5. Úvod do historiografie, její vztah k historii a regionálnímu dějepisectví. 6. Nejfrekventovanější pojmy v etnografii lidského národa, etnická skupina, rasa z pohledu různých světových škol a směrů uplatňujících se v oboru např. migrační, komparatistická, funkcionalistická. 7. Historiografie středověku až k počátkům vědeckého dějepisectví v období osvícenském. 8. Všeobecná entografie se zaměřením na diferenciaci lidstva rasovou, jazykovou a náboženskou. 9. Etnografické regiony v severních Čechách, jejich lidová kultura, historie, významné pomátkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. Zvláštní postavení hlavního města Prahy. 10. Duchovní kultura lidu, lidové věrské představy, náboženství, magie a kult s přihlédnutím k jejich existenci v životě dnešního člověka. 11. Materiální kultura lidu, zaměstnání, řemeslo a zemědělství. 12. Folklór a folkloristika, tanec, zpěv, hudba, lidová slovesnost a lidové divadlo. 13. Etnografické regiony na severní Moravě, jejich lidová kultura, historie a historiografie, významné památkově chráněné objekty a zajímavé přírodní lokality. 14. Orientace v literatuře s etnografickou a historiografickou problematikou od bibliografického katalogu ČR až po vlastivědnou redionální produkci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2017/2018 letní