541-0313/05 – Environmentální informatika (EnvInf)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.Garant verze předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOM50 Doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se současnými trendy zpracování zvláště environmetálních dat, pochopení odlišností obecných geo-dat od dat běžného života, a s nástroji nestandardních statistik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá daty z oblasti environmentálních věd, zvláště s ohledem na specifika oproti klasickým obecným datům. Data analyzuje a kategorizuje s ohledem na jejich pozdější zpracování a prezentaci v informačních, zvláště geografických systémech. Klade důraz na matematický a statistický aparát pro jejich předzpracování a použití v IS. Zaměřuje se rovněž na data získaná dálkovým průzkumem Země, na význam logických operací s nimi, a na srovnávací databáze. Předmět se rovněž zabývá nejběžnějšími formáty dat přijímaných informačními systémy, jejich generování jako výstupů geostatistickými postupy a metodami strukturální analýzy.

Povinná literatura:

Homola, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2006-2008. Brookshear, J. G.: Informatika. Computer Press, Praha, 2013. Schejbal, C. - Homola, V. - Staněk, F.: Geoinformatika. ISBN 8096761188. PONT, Košice, 2004. Wróblewski, P.: Algoritmy: datové struktury a programovací techniky. ISBN 8025103439. Computer Press, Brno, 2004.

Doporučená literatura:

Jašek, R. - Lukáš, M.: Informatika ve veřejné správě. ISBN 8073181479. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2003. Schejbal, C.: Geologická informatika. ISBN 8070782234. VŠB, Ostrava, 1992. Staněk, F. - Staňková, J.: Vytváření a realizace algoritmů. ISBN 8070785063. VŠB, Ostrava, 1998. Merta, A. - Mertová, D.: Anglicko-český slovník informatiky. ISBN 8021200006. Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vyřeší průběžně zadávané úlohy z probíraných témat.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Zdroje environmentálních dat a jejich formáty. Problematika sběru, standardizace a formalizace geovědních údajů. Způsoby prezentace dat: numerické, textové a semigrafické, a grafické. Environmentální data a způsoby jejich modelování v počítačovém prostředí. Vazby mezi geografickými a environmentálními daty. Analýza environmentálních dat s ohledem na jejich použití v informačních systémech. Základní geostatistické výpočty a vazba výsledků na environmentální data. Odhady trojrozměrných veličin s ohledem na prezentaci v informačních systémech. Problematika soustav souřadných mapových environmentálních děl. Další vybrané partie z informatiky pro aplikaci v praxi, inovované informace. Cvičení: Technické prostředky realizace informačních systémů. Klasifikace výpočetních systémů. Charakteristiky technického vybavení: procesor, periferie. Specielní koncová zařízení. Modelování datových informačních struktur v prostředí konkrétního databázového systému. Základní funkce databázových systémů. Definice databáze, naplnění a údržba v aktuálním stavu. Vazby mezi databázemi. Indexové tabulky. Vytváření virtuálních datových a informačních struktur. Použití virtuálních datových struktur, hledání v nich a výběr informací. Aplikace databází v informačních systémech. Import a export dat. Prověřování typu statistické distribuce. Základní statistický rozbor. Analýza závislostí veličin; korelační a regresní analýza. Analýza vektorových dat. Mnohorozměrná statistická analýza dat. Strukturální geostatistická analýza. Analýza anizotropie. Globální geostatistické odhady. Počítačové krigování. Prezentace výsledků analýz dat, zvláště s ohledem na grafické formáty výstupu a dostupnost v prostředí Internetu.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok