541-0468/01 – Applied Geology (AG)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
IDE71 Ing. David Ides
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Summary

Význam znalostí inženýrskogeologických podmínek horninového prostředí pro ukládání odpadů. Nutnost komplexního zkoumání oblasti deponie z hlediska lokalizace vhodného geologického prostředí. Geodynamické procesy a rizika z nich vyplývající. Základní geohydrodynamické systémy.

Compulsory literature:

Marasová, D., Pinka, J., Bujok, P., Krištín, Š.: Uskladnovanie tekutých odpadov v horninových štruktúrach. VŠ skripta, ISBN 80-88896-11-8, BERG fakulta, TU Košice, 1997 Šráček, O., Datel, J., Mls, J.: Kontaminační hydrogeologie. Karolinum, UK Praha, 2000, ISBN: 80-246-0117-6 Zamarský, V., Kumpera, O.: Nauka o Zemi a přehled technologií jejího využívání. HGF, VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-302-8 Hrkal, Z., Čurda, J.: Geologické aspekty deponování rizikových odpadů. VÚÚG Praha, 1990, ISBN 80-7075-044-8

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: - Úvod. Význam znalosti horninového prostředí pro ukládání odpadů. - Vztah litosféra, hydrosféra, biosféra. Možnosti ukládání – injektáž do horninového prostředí, řízené povrchové skládky nebo skládky mělce uložené pod terénem, deponie hlubinného typu. Nutnost komplexního zkoumání oblasti deponie – vhodné geologické prostředí. - Cyklus geologických procesů – exogenní a endogenní dynamika. - Typy hornin a jejich klasifikace. - Výskyt a oběh vody na Zemi (hydrosféra a její složky, hydrologický cyklus, povodí, hydrologický rok). - Základní geohydrodynamické systémy (volná a napjatá hladina, základní oblasti systémů – infiltrační, průtočná, vývěrová, typy filtračních toků, systémy s intenzivní vodní výměnou, s omezenou a bez vodní výměny). - Pohyb vody v horninách (hydroizohypsy, hydroizopiezy, proudnice, statická a dynamická hladina, depresní kužel, základní rovnice ustáleného a neustáleného proudění). - Inženýrskogeologické podmínky horninového prostředí, typologická klasifikace zemin a skalních hornin, kritéria zatřídění, metody průzkumu. - Geodynamické procesy a rizika z nich vyplývající pro výstavbu pozemních i podzemních deponií odpadů a jejich rekultivaci (ohrožení stability, účinky eroze, antropogenní vlivy). - Projekt průzkumných prací, účelové mapy a databáze. Zhodnocení poměrů horninového prostředí pro výběr míst úložišť. Cvičení: - Práce s účelovými mapami. - Konstrukce geologických řezů. - Odběry a vyhodnocení zeminových vzorků. - Sítová granulometrická analýza . - Orientační stanovení koeficientu filtrace. - Laboratorní metody stanovení koeficientu filtrace. - Poloprovozní čerpací zkouška – vyhodnocení metodou ustáleného proudění v podmínkách tlakového filtračního toku. - Výpočet průběhu depresní křivky pro případ tlakového a tíhového filtračního toku. - Vyhodnocování hydrologických měření, hydrologická bilance – vyhodnocení chronologických křivek denních průtoků vod. - Expres metody stanovení nepropustnosti těsnicích minerálních vrstev při výstavbě úložišť odpadů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner