541-0473/05 – Hydrogeochemie a vzorkování vod (HVV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hydrogeochemie a vzorkování vod je předmět, který poskytuje informace o základních vlastnostech vodných systémů, chemickém složení vod s ohledem na genezi, formu výskytu a vlastnosti jednotlivých složek. Posluchači se dále seznámí s výskytem, vlastnostmi a chováním polutantů ve vodách včetně základních metod jejich analytického stanovení.

Povinná literatura:

FETTER, C.W. Applied hydrogeology. 4th Edition. Prentice - Hall, Inc, 2001, 598 s. ISBN 0-13-088239-9. BRASSINGTON, R. Field Hydrogeology. London: Geological Society of London, 2007, 264 s. ISBN 978-0-470-01828-6. DOMENICO, P.A., SHWARTZ, F.W. Physical and Chemical Hydrogeology, 2nd edition. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997, 528 s. ISBN 978-0471597629 PITTER, P. Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, 1999. ISBN 80-7080-340-1.

Doporučená literatura:

ANDERSON, M.G., MCDONNELL, J.J. Encyclopedia of Hydrological Sciences. 5 vols. Chichester, UK: John Wiley, 2005, 3456 s. ISBN 978-0-471-49103-3. FLAKOVÁ, R., ŽENIŠOVÁ, Z., SEMAN, M. Chemická analýza vody v hydrogeológii. Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2010. 166 s. ISBN 978-80-969342-8-7. GUPTA, R.S. Hydrology and Hydraulic Systems. 3rd edition. Long Grove, IL: Waveland, 2008, 896 s. ISBN 978-1-577-66455-0. PENNINGTON, K.L., CECH, T.V. Introduction to Water Resources and Environmental Issues. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010, 468 s. ISBN 978-0-521-86988-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokoly ze cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody. Elektrická konduktivita, oxidačně-redukční potenciál, povrchové napětí, rozpustnost, chemické vazby, elektronegativita roztoku, koncentrace, chemické ekvivalenty, reakční kinetika, zákon chemické rovnováhy, teorie kyselin a zásad, fugacita plynů, aktivita roztoků, aktivitní koeficienty, iontová síla, rovnovážné konstanty. 2. Fyzikálně-chemické procesy ve vodách. Rozpuštění, hydratace, hydrolýza, oxidace a redukce. Spontánnost chemických reakcí a indexy chemické nerovnováhy. Protolytické rovnováhy, komplexotvorné rovnováhy, srážecí rovnováhy a oxidačně-redukční rovnováhy. Základy transportu látek ve vodách (advekce, disrperze, difuze, adsorpce kovů a nekovů, organických látek, těžkých kovů, biodegradece). 3. Metody odběru vzorků vod. Metody a metodika odběru vzorků, konzervace, úprava vzorků před analýzou vzorkovací zařízení, kontinuální monitoring. 4. Základní analytické metody. Odměrná analýza, gravimetrická analýza, spektrální metody (atomová, emisní spektrometrie, atomová absorpční spektrometrie, UV-VIS, infračervená spektrometrie, potenciometrie, chromatografie). 5. Anorganické látky ve vodách. Kovy a polokovy ve vodách (Li, Na, K, Ca, Mg, Sr, Ba, Al, Fe, Mn, Si, B). Těžké kovy ve vodách (Ag, Cd, Hg, Pb, Se, Cr, Ni, Co, Mo, W, V, Be, Sn, Sb, Tl, Ti). Geneze, formy výskytu, vlastnosti a význam, metody stanovení. 6. Anionty ve vodách. Halogenidy ve vodách, sloučeniny síry, dusíku a fosforu. Oxid uhličitý a jeho iontové formy. Vápenato-uhličitanová rovnováha. Plyny rozpuštěné ve vodách. Geneze, formy výskytu, vlastnosti a význam, metody stanovení. 7. Organické látky v vodách. Skupinová stanovení: Chemická spotřeba kyslíku, biochemická spotřeba kyslíku, organicky vázané halogeny, nepolární extrahovatelné látky, uhlovodíky, organické halogenderiváty, fenoly a polyfenoly, huminové látky, tenzidy a detergenty, pesticidy. Výskyt, vlastnosti, význam a metody stanovení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.