541-0474/01 – Special Technical Activities (STP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Summary

Construction site search; methods of information acquisition, information possible for solution of geotechnical problems, geotechnical methods used by building of the surface roads. Grub, mining and drilling works. Soil and water sampling; soil sample classes. Penetration methods – principle and utilization. Field geotechnical tests. Foundation enigineering and geotechnical problem solution. Methods used for monitoring of mass movements, piles and underground walls, anchors, rock and soil injection. Tranch dewatering, horizontal dewatering wells. Underground geotechnical works. Trenchless technologies used by engineering network construction.

Compulsory literature:

Esterková, M., Klepsatel, F. a kol.: Bezvýkopová obnova podzemních vedení. Informační systém GAS, Praha, 1998 Klepsatel, F. a kol.: Bezvýkopová výstavba podzemních vedení. Informační systém GAS, Praha, 1996 International NO DIG 95, Conference documentation, CCH Dresden, 1995 International NO DIG 97, Conference documentation, CCHHamburg, 1998 Matys, M.: Cvičenia z mechaníky hornín a zakladania stavieb. VŠ skripta, UK Bratislava, 1987 Eichler, J., Maceková, V.: Mechanika zemin a zakládání staveb. AN CERM, Brno, 1996 Ťavoda, O.: Zakladanie stavieb. UK Bratislava, 1991

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: - Průzkum staveniště, úkoly a cíle - Způsoby získávání informací - Práce kopné, hornické a vrtné - Způsoby odběru vzorků zemin a vody, druhy zeminových vzorků - Specifikace souboru polních geotechnických zkoušek - Speciální vrtné práce v podzemí, účely a cíle; vrty odvodňovací – odvodňování dolů; vrty degazační – degazace dolů - Vrty geotechnické, injektážní – zavlažovací, vrty pro otřasnou odlehčovací trhací práci, vrty odlehčovací - Vrty injektážní, zpevňovací - Hloubkové zakládání – piloty - Účel a provedení kotev – kotvení - Injektáž hornin skalních, injektáž zemin, trysková injektáž - Protlačování, metoda Flowmole - Odvodňování základových jam - Metody zlepšování základové půdy - Metody zvyšování únosnosti základových půd - Bezvýkopové technologie Cvičení: - Laboratorní měření – zrnitostní rozbor zemin - Laboratorní měření – stanovení pórovitosti a propustnosti zeminových a horninových vzorků - Odběry vzorků zemin a vod, terénní práce s malou vrtnou soupravou MVS-1 - Řešení stability zemních těles - Plochy nespojitosti – návrh orientace kotev - Výpočet délky zakotvení svorníků - Výpočet únosnosti pilot - Odvodňování stavebních jam – stanovení počtu a rozmístění čerpacích vrtů - Zlepšení stability zemních těles

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner