541-0476/02 – Metody HG a IG průzkumu (MHGIGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu dílčích oborů a speciálních úloh v inženýrské geologii a hydrogeologii tak, aby studenti byli schopni po absolvování předmětu v praxi samostatně navrhnout, realizovat a vyhodnotit příslušné geologické práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Metody a metodika IG a HG průzkumných prací, účelové komplexy jednotlivých průzkumných metod (terénní, laboratorní). Zdroje archivních dat a možnosti aktuálních IS. Systémový a účelový průzkum, druhy, etapy, cíle a výsledky průzkumu, jejich prezentace, skladby závěrečných zpráv. Průzkumné práce pro: plošně zakládané stavby v I. geotechnické kategorii, plošně zakládané stavby ve vyšších geotechnických kategoriích, hlubinné zakládání, liniové dopravní stavby, svahové deformace, inženýrské sítě, hydrotechnické stavby, stavby zvláštního určení, hřbitovy, územní plánování, zařízení pro utrácení vod vsakem do horninového prostředí, budování povrchových a podzemních skládek odpadů, průzkum a sanace znečištění podzemních vod, malé individuální vodní zdroje, vodní zdroje hromadného zásobování, termy a kyselky. Legislativní rámce průzkumných prací, vyřizování střetů zájmů, přehled právních předpisů, norem a TP pro jednotlivé průzkumné směry.

Povinná literatura:

MÜLLEROVÁ J., MARSCHALKO M.: Interní sylaby "Přehled metod IG průzkumu" MATYS M.Et al.: Polné skúšky zemín.Alfa Bratislava, 1990. MATULA M.: Metódy inžinierskogeologického výskumu Skripta KU Bratislava, 1983. KOŘÍNEK R., ALDORF J.: Geotechnický monitoring.Skripta VŠB, Ostrava, 1994. HYÁNKOVÁ A.: Laboratórný výskum vlastností hornín.Skripta KU, Bratislava MÜLLEROVÁ J.et al.: Informace získané z průzkumných vrtů a jejich zpracování.Skripta PGS VŠB, Ostrava, 1992. HOMOLA V., GRMELA A.: Geologie kapalin a plynů.- 2.část Hydrogeologie.- 2.díl Skripta VŠB Ostrava, 1991. HOMOLA V., KLÍR S.: Hydrogeologie ČSSR III - Hydrogeologie ložisek nerostných surovin Academia Praha, 1987. MELIORIS L., MUCHA I., POSPÍŠIL: Podzemná voda-Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava / SNTL Praha 1986/1988. PAŠEK J., MATULA M. et al.: Inženýrská geologie, Část I. a II. Praha, 1995. SCHEJBAL C.: Metodika a projektování geologického průzkumu, skripta VŠB, Ostrava, 1987. ŠRÁČEK O., MLS J., DATEL J.: Kontaminační hydrogeologie. Skriptum UK Praha, Př.F. Praha, 2000. ZÁRUBA Q., MENCL V.: Sesuvy a zabezpečování svahů. Academia, Praha.

Doporučená literatura:

BAŽANT Z.: Problémy zakládání staveb. Academia, Praha, 1966. GONZALES de VALLEJO, L.,I., FERRER, M.(2011): Geological Angineering.CRC Press/Balkema, Netherland. ISBN: 978-0-415-41352-7. HULLA J., TURČEK P., BALIAK F., KLEPSATEL F.: Predpoklady a skutečnosť v geotechnickom inženierstve. Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2002. ROZSYPAL A.: Kontrolní sledování v geotechnice. Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2001. TYLČER, J., (1990): Metody a metodika průzkumu v hydrogeologii.Učební texty PG studia VŠB. WEST, T., R., (1995): Geology applied to engineering.Prentice Hall, Inc., USA. ISBN 0-02-425881-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účelové komplexy jednotlivých průzkumných metod (terénní, laboratorní). 2. Zdroje archivních dat a možnosti aktuálních IS. 3. Druhy, etapy, cíle a výsledky průzkumů, jejich prezentace, skladby závěrečných zpráv. 4. Průzkumné práce pro: plošně zakládané stavby v I. geotechnické kategorii 5. Plošně zakládané stavby ve vyšších geotechnických kategoriích. Hlubinné zakládání. Liniové dopravní stavby 6. Svahové deformace. Inženýrské sítě 7. Hydrotechnické stavby 8. Speciální stavby a stavby zvláštního určení. Hřbitovy 9. Průzkumy a činnosti pro územní plánování 10. Zařízení pro utrácení vod vsakem do horninového prostředí 11. Budování povrchových a podzemních skládek odpadů 12. Průzkum a sanace znečištění podzemních vod a horninového prostředí 13. Malé, individuální vodní zdroje. Vodní zdroje hromadného zásobování. Termy a kyselky 14. Legislativní rámce průzkumných prací, vyřizování střetů zájmů, přehled právních předpisů, norem a TP pro jednotlivé průzkumné směry.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku