541-0484/11 – Engineering Geology and Hydrogeology (IGHG)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
IDE71 Ing. David Ides
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to inform students with the knowledge of engineering geology and hydrogeology which to enable them to understand the substantive content of the subject to be able to apply it in practical activities of study discipline.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Basic HG terminology of water bearing rock environment. Hydrological characteristics of drainage area. Geohydrodynamic systems. Groundwater regime. Prospection and remediation of contaminated groundwater, prospection for surface and underground waste repositoriy constructions. EG characteristic of rocks and rock massives, genetic typological classification . Mechanism of geodynamic processes origin and development, prognosis and risk assessment. Methods and principles of EG prospection design. Principles of EG zoning, general principles of construction sites assessment.

Compulsory literature:

1. BELL, F. G.: Engineering geology. 2nd ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2007. ISBN 9780750680776. 2. DOMENICO, P. A., SCHWARTZ, F. W.: Physical and chemical hydrogeology. New York: John Wiley, 1990, ISBN 0-471-50744-X.

Recommended literature:

1. PRICE, D. G.: Engineering geology: principles and practice. Berlin: Springer, c2009. ISBN 978-3-540-29249-4. 2. GOODMAN, R. E.: Engineering geology: rock in engineering construction. New York: J. Wiley, c1993. ISBN 978-0471544241.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: (témata) 1. Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí. 2. Obecné a účelové klasifikace hornin a horninových masívů. 3. Geodynamické procesy a rizika z nich vyplývající. 4. Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu 5. Inženýrskogeologické mapy, soubory účelových map 6. IG podklady pro hodnocení základových poměrů pro pozemní, podzemní stavby, skládky, sanační a rekultivační práce. 7. Hydrosféra a voda v horninách (obecné zákonitosti akumulace a proudění tekutin v horninách, rovnice hydrologické bilance). 8. Vlastnosti a charakteristiky zvodněných systémů (kolektorské vlastnosti a jejich zjišťování, klasifikace systémů, hydraulické a HG poměry v systémech). 9. Kvalita povrchových a mělkých podzemních vod. Základy hydrogeochemického hodnocení přírodních vod, agresivita vod na stavební konstrukce. 10. Režim podzemních vod (klasifikace a charakteristika hlavních typů, HG měření a pozorování, formy zpracování dat). 11. HG průzkum a odvodňování v hornickém a podzemním stavitelství (systémy a projektování HG prací, druhy, etapy a cíle průzkumu, odvodňování stavebních jam, dolů a lomů). 12.Průzkum a sanace znečištění podzemních vod (monitoring znečistění, pásma hygienické ochrany, střety zájmů - právní předpisy a normy). 13.Hydrogeologický průzkum pro budování povrchových a podzemních skládek odpadů (tekuté a tuhé průmyslové odpady, komunální odpady, legislativa z hlediska hydrogeologického). 14. Hydrologická služba ČR – pozorovací sítě, sledované hydrologické údaje ČHMÚ. Základní legislativa ČR – vodní zákon a jeho aplikace ve stavitelství. Povinnosti vyplývající z vodohospodářské bilance povrchových a podzemních vod. 1. Zatřídění hornin na základě popisných vlastností a výsledků laboratorních zkoušek. 2. Posouzení geologických a geomorfologických poměrů ve vymezené oblasti – prognóza rizik. 3. Dokumentace vrtů, zpracování a vyhodnocení geologického profilu ( kusovitost, RQD apod.) 4. Orientační ohodnocení hornin podle výsledků zkoušek a účelových klasifikací ( propustnost, namrzavost, rozpojitelnost apod. ) 5. Typy svahových deformací, metodika průzkumu a způsob sanace (film), rešeršní zpracování odborné literatury 6. IG mapy – orientační posouzení základových poměrů pro uzemní plánování 7. Sestavení IG řezů a zhodnocení základových půd pro daný stavební objekt 8. Hydrogeochemie - klasifikace vod, grafické zpracování chemismu vod. 9. Hydrologická bilance. Vyhodnocení chronologických křivek. 10. Výpočet a konstrukce depresní křivky.Odvodňování stavebních jam. 11. Metody vyhodnocování režimních měření. 12. Interference vrtů v nádrži podzemních vod s volnou a napjatou hladinou. 13. Hydrogeologické mapy a dokumentace. Pásma hygienické ochrany podzemních a povrchových vod.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Oral Oral examination 67  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.