541-0487/01 – Special Geotechnical Drilling Activities (SGVP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Josef Mazáč, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
MAZ10 doc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova rozvrhových jednotek (maximálně 14. bodů v každé formě výuky) Přednáška: 1. Vrtné práce jako důležitý článek při přípravě projektování a realizaci povrchových a podzemních stavebních děl – úvodní přednáška, základní pojmy, úvod do problematiky. 2. Rozdělení vrtných prací podle jejich účelu - geologicko-průzkumné vrty pro geotechnické účely - provozně-technické vrty pro geotechnické účely 3. Geotechnický průzkum – vrty pro získání informací o provrtávaných zeminách a skalních horninách – metody průzkumu, základní charakteristika, soubor získaných informací a metody jejich vyhodnocení (polní zkoušky, laboratorní zkoušky, zkoušky „in situ“); způsobu odběru zemin a hornin, vyhodnocení vrtného jádra. 4. Speciální geotechnické vrtné práce prováděné při zakládání staveb – způsoby provádění geotechnických vrtných prací – technika, technologie hloubení speciálních, geotechnických vrtů – základní charakteristiky, vrtné nástroje a vrtné nářadí pro hloubení speciálních geotechnických vrtů. 5. Piloty – funkce, rozdělení – hloubení pilot rotačním způsobem, náběrným vrtáním, beraněním a vibračním způsobem (předrážené piloty). Piloty vrtané spirálovým vrtákem a betonované středem vrtného nářadí. 6. Mikropiloty – funkce, rozdělení – technika pro provádění mikropilot, technologické postupy. 7. Kotvení a kotvy – technika a technologie provádění kotevních vrtů. 8. Podzemní stěny – technika používaná pro provádění podzemních stěn – hydraulické agragáty. 9. Hloubení vrtů pro injektážní práce. 10. Speciální geotechnické vrty prováděné v podzemí, technika a technologie pro vrtání geotechnických vrtů v podzemí (vrty odlehčovací, injektážní , vrty pro otřasné trhací práce, zavlažovací, odvodňovací atd.). 11. Hloubení vrtů pro odvodňování stavebních jam – technika a technologie. 12. Bezvýkopové technologie – metody propichování, protláčení a vrtání, používané při stavební činnosti. Neřízené a řízené mikrotunelování (metoda Flowmole apod.). Cvičení: V průběhu semestru prochází studenti několika formami: a) výpočtová cvičení – zpracování projektu vrtu pro geotechnické účely (projekty budou zpracovány pro různé typy geotechnických vrtů) - zpracování prognózního geologického profilu, - stanovení konstrukčního provedení vrtu na základě posouzení geologických a geotechnických poměrů zájmové oblasti, - návrh vrtných nástrojů a technologie vrtání, - návrh sestavy vrtných kolon, - dimenzování pažnicových a vrtných kolon pro hloubení geotechnických vrtů, - návrh hydrauliky proplachu vrtu, návrh proplachového zařízení (v případě vrtání s výplachem), - návrh cementačních prací ve vrtu (v případě nutnosti těsnění vrtu), - návrh speciálních technických prací prováděných pro určitý geotechnický účel – vystrojení vrtů požadovanými technickými prostředky, technologické postupy při realizaci speciálních technických prací ve vrtu atd., - ekonomické zhodnocení projektovaných prací, b) laboratorní a poloprovozní cvičení - zpracování některých základních fyzikálně-mechanických vlastností hornin s využitím vrtného jádra, získaného při praktickém vrtání na vrtném stendu (ul. Dr. Malého), c) exkurzní cvičení. - návštěva některého z provozních pracovišť, na kterém jsou prováděny speciální geotechnické vrtné práce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner