541-0496/03 – Odvodňování a jímání podzemních vod (OJPV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Josef Mazáč, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER19 Ing. Jiří Beránek
GRM10 doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
MAZ10 doc. Ing. Josef Mazáč, CSc.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s technickými prostředky a technologickými postupy používanými při odvodňování a jímání podzemních vod. Naučí se technicky popsat a charakterizovat konstrukční provedení odvodňovacích a jímacích vrtů, zejména jejich dolní části osazené ponornými čerpadly a sestavou filtrů, seznámení se s jejich funkčností, kterou budou umět vysvětlit. V části jímání podzemních vod budou schopni získané teoretické znalosti aplikovat při posouzení a navržení různých variant jímacích zařízení pro různé jímací oblasti. S využitím analýzy se naučí navrhnout takové sestavy jímacích zařízení, které budou využitelné v podmínkách uložení podzemních vod. Pomocí syntézy nezbytné k sestavení konečné podoby výsledného řešení se naučí hledat optimální varianty postupu pro jeho dosažení. V rámci praktických cvičení budou studenti prezentovat dosažené výsledky ve formě vypracovaného projektu jímacího vrtu. Musí se v rámci výpočtových cvičení naučit získané teoretické znalosti aplikovat při řešení konkrétního zadání. Studenti musí být schopni posoudit význam jim předaných informací, vyhodnotit je a vybrat z nich ty, které jsou využitelné a podstatné v jejich další odborné činnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje studentům přehled o následujících tematických okruzích spojených s problematikou odvodňování a jímání podzemních vod. Hydraulika přítoků vod do dolů, lomů a stavebních jam se zaměřením na jejich odvodňování. Povrchové odvodňování (přehled metod, interference studní, horizontální drenáž, elektroosmoza). Hlubinné odvodňování (vakuové a gravitační, spouštěné studny, čerpací jehly, odvodňování hlubinných dolů) - návrhy postupů, metody výpočtu. Aktivní a pasivní ochrana (hydraulické bariery, těsnící stěny), projekty odvodňování, monitoring. Vrtání vrtů na vodu, vrtné soupravy pro vrtání vrtů na vodu, konstrukce hydrogeologických vrtů, filtry. Vrtný výplach pro hydrogeologické vrty. Jímání podzemních vod. Vertikální a horizontální jímadla. Kombinovaný způsob jímání podzemních vod. Konstrukční provedení jímacích zařízení, údržba a opravy jímacích zařízení. Čerpací zařízení používaná v hydrogeologickém průzkumu, typy čerpadel, funkce, konstrukční typy. Testerovací zařízení.

Povinná literatura:

Milič, J., Endel, K. (1984): Odvodňování dolů a lomů; skriptum HGF VŠB Ostrava; ediční středisko VŠB Ostrava Homola, V., Klír, S. (1987): Hydrogeologie ČSSR III – Hydrogeologie ložisek nerostných surovin, Academia Praha Gregor, R. (1990): Odvodňování stavebních jam. VUT Brno; Stavební fakulta; skripta PGS Geotechnika; Brno Zeman, V. a kol. (1985): Vrtání na vodu a jímání podzemních vod. Vysokoškolská skripta, ediční středisko, VŠB Ostrava Zeman, V. (1988): Drilling and Completing Water Wells; skripta PGS-Geological Activities in English Speaking-Third World Countries; vydal GP Ostrava Mazáč, J. (1990): Jímání podzemních vod; skripta pro rekvalifikační postgraduální kurz „HG a IG průzkum“, HGF VŠB Ostrava; vydal GP Spišská Nová Ves

Doporučená literatura:

Melioris, L. a kol. (1986/88): Podzemní voda – Metody výskumu a prieskumu; nakl. Alfa Bratislava/SNTL Praha Štrofek, E. a kol. (1991): Čerpacie a vzduchotechnické zariadenia; vysokoškolská učebnice; vydavatelství Alfa Bratislava

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : Jímání podzemních vod : - Způsoby vrtání vrtů na vodu. Vrtná technika pro vrtání vrtů na vodu. - Konstrukce hydrogeologických a monitorovacích vrtů. Filtry. - Vrtný výplach pro hydrogeologické vrty a výplachové hospodářství. Vrtné výplachy používané v současné praxi při vrtání na vodu. Výplachy sanitární. - Jímání podzemních vod. Vertikální a horizontální jímadla. Kombinovaný způsob jímání podzemní vody - Čerpací zařízení používaná v hydrogeologickém průzkumu a těžbě podzemních vod. - Testerovací zařízení v hydrogeologii. Odvodňování : - Úvod. Základní hydrogeologické úkoly při řešení problematiky odvodňování stavebních jam, důlních děl, povrchových lomů apod. Návrhy dočasného odvodnění. - Volba způsobů odvodňování. Výpočet odvodňovacích systémů. Teorie výpočtu přítoků vody do stavebních jam a lomů. - Technologické postupy odvodňování stavebních jam. Povrchové odvodnění. Hloubkové odvodnění. Režim čerpacích systémů. - Výpočty přítoků do důlních děl (podle analogie, podle součinitele zvodnění, podle rovnice vodní bilance dolu, podle hydraulických metod přítoků. - Hydrogeologické poměry a jejich význam pro situování důlních děl. Počet a poloha odvodňovacích zařízení, odčerpávání důlních vod, isolace a ochrana důlních děl, specální způsoby ražby děl přes zvodněná pásma. - Způsoby odvodňování hlubinných dolů, tunelů a štol. Odvodňování s povrchu a z důlních děl. - Preventivní ochrana proti průvalům vod a neřízenému odvodnění. - Odvodňování při povrchovém dobývání ložisek. Povrchová horizontální drenáž, vertikální drenáž, kombinované odvodňování. Projektování umělého snížení hladiny při povrchových dobývkách (výpočty soustavy studní, přehrazovací odvodnění). Cvičení : - Projekt jímacího vrtu pro konkrétní zadané podmínky (geologické, technická a technologická část projektu) - Výpočet čerpacího systému (pórovité prostředí, dokonalá studna) - Výpočet čerpacího systému (volná hladina, nedokonalá studna) - Výpočet odvodnění dokonalými studněmi tlakových zvodní. - Výpočty čerpacích systému (napjatá hladina, nedokonalá studna) - Výpočty soustavy čerpacích objektů ve vzájemném ovlivnění. - Výpočty účinnosti horizontálních drenáží.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku