541-0509/01 – Designing of Engineering Geology and Hydrogeology Survey (PIGHGP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Luděk Kovář, Ph.D.Subject version guarantorIng. Luděk Kovář, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRM10 doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
KOV09 Ing. Luděk Kovář, Ph.D.
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Our intention is to provide a broad coverage of topics (see annotation of the course) in order to acquaint students with the basic principles of the subject taught and their practical applications.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Methods and methodology EG and HG investigation works, special complex methods (laboratory, field). Exploration of mineral raw material deposits (systemic and special exploration, kinds, stages and destinations of exploration). Investigation for construction opencast and underground landfill. Exploration and saving pollution underground waters (monitoring pollution, zone of hygienic protections, concurrence interests). Scoring methods laboratory and field test, system approach, technical, economical and ecological aspects of working project according to purpose. Formation IG and HG section and special map for land-use planning and projection engineering works, sanaction works and reconstruction. Risk rating from standpoints IG and HG. Survey law recipe and standard specifications.

Compulsory literature:

GONZALES de VALLEJO, L.,I., FERRER, M.(2011): Geological Engineering.CRC Press/Balkema, Netherland. ISBN: 978-0-415-41352-7. Matula,M., (1983) : Metódy inžinierskogeologického výskumu Skripta KU Bratislava Kořínek,R.,Aldorf,J. (1994) : Geotechnický monitoring.Skripta VŠB Homola V., Klír S. (1987) : Hydrogeologie ČSSR III - Hydrogeologie ložisek nerostných surovin Academia Praha, Melioris L.,Mucha I.,Pospíšil: Podzemná voda-Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava / SNTL Praha 1986/1988 Schejbal, C. (1987): Metodika a projektování geologického průzkumu, skripta VŠB Šráček O., Mls J., Datel J. (2000) : Kontaminační hydrogeologie. Skriptum UK Praha, Př.F. Praha.

Recommended literature:

WEST, T., R., (1995): Geology applied to engineering.Prentice Hall, Inc., USA. ISBN 0-02-425881-4. GONZALES de VALLEJO, L.,I., FERRER, M.(2011): Geological Angineering.CRC Press/Balkema, Netherland. ISBN: 978-0-415-41352-7. BAŽANT Z.: Problémy zakládání staveb. Academia, Praha, 1966. HULLA J., Turček P., Baliak F., Klepsatel F.: Predpoklady a skutečnosť v geotechnickom inženierstve. Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2002. ROZSYPAL A.: Kontrolní sledování v geotechnice. Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2001. TYLČER, J., (1990): Metody a metodika průzkumu v hydrogeologii.Učební texty PG studia VŠB.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : - Obecné zásady IG a HG průzkumu a jejich specifika. - Přehled základních metod (mapování, geochemické, geofyzikální metody, polní zkoušky atd.). Systémový přístup k vedení a řešení HG problematiky při průzkumné činnosti. - Metody hydrometrie povrchových a podzemních vod. - Navrhování technických průzkumných prací. Hustota průzkumné sítě , zásady pro konstrukci a lokalizaci průzkumných HG vrtů - Matematicko-statistické zpracování dat a modelovací metody v hydrogeologii. - Zásady projektování a vykonávání HG průzkumných prací (formulace cílů, obsah projektů, etapy, informační šum). Závěrečná zpráva HG průzkumu - obsah závěrečných zpráv různých druhů HG průzkumu - Metody a metodika výpočtu a klasifikace zásob a zdrojů podzemních vod. - Projektování průzkumu pro vodovodní zásobování pitnou nebo užitkovou vodou. Malé, střední a velké projektové akce a jejich charakteristiky. - Projektování průzkumu pro odvodňování ložisek nerostných surovin. - Projektování průzkumu pro odvodnění stavebních jam včetně hlubinného odvodňování stavebních jam. - Projektování průzkumu pro zjištění rozsahu znečištění a sanaci znečistění podzemních vod. Problematika organických polutantů v podzemních vodách - Projektování průzkumu pro zřizování povrchových úložišť odpadů. HG průzkum pro TKO, pro nebezpečné a radioaktivní odpady. - Projektování průzkumu pro plošně zakládané stavby v I. geotechnické kategorii plošně zakládané stavby ve vyšších geotechnických kategoriích hlubinné zakládání liniové dopravní stavby svahové deformace inženýrské sítě hydrotechnické stavby speciální stavby a stavby zvláštního určení hřbitovy územní plánování zařízení pro utrácení vod vsakem do horninového prostředí Cvičení : - projekt hydrodynamické zkoušky zvodně s volnou a s napjatou hladinou (nálevové, čerpací, stoupací zkoušky), - projekt monitorovacího systému v oblasti průmyslové zóny, - projekty pro základí IG průzkumné úlohy - posouzení projektů vybraných území pro projekt sanace území, - seznámení se s platnou legislativou v oblasti projektování a vyhodnocování IG a HG průzkumu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner