541-0528/01 – Hydrologie (HL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS0195 Mgr. Ondřej Kosík
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učivo je strukturováno do jednotlivých tematických okruhů s cílem seznámit studenty se základy hydrologie s hlavním zaměřením na moderní metody v hydrologii s využitím GIS, přičemž je kladne důraz na pochopení základních vazeb a procesů v hydrosféře, úlohu hydrometrie, sběru, vyhodnocování a interpretace hydrologických dat a režimových charakteristik útvarů povrchových a podzemních vod. Předmět přináší i základní analýzu a klasifikaci hydrologických extrémů jako jsou povodně či sucha. Zároveň jsou diskutována i rizika současné globální hydrosféry, popř. konkrétní problémy v podmínkách Evropy a ČR. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilost: Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů a jevů v hydrosféře, být schopen vysvětlit hydrologické jevy a děje, které se v ní odehrávají. Předmět také umožňuje osvojit si způsoby získávání hydrometeorologických dat a informací. Po porozumění jednotlivých souvislostí je student schopen využívat základních analytických úloh GIS ve vztahu k hydrologii a vodnímu hospodářství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vymezení objektu studia a metod hydrologie, hydrosféra Země. Základní hydrologické pojmy, jejich klasifikace a hierarchie. Parametry hydrologických útvarů a jejich vztah ke krajinné sféře. Základy hydrometrie, měření a zpracování hydrometeorologických dat. Standardní a moderní metody a nástroje hydrometrie, pozemní a distanční sběr dat s využitím DPZ. Analýza časových řad, režimové charakteristiky vodních útvarů. Hydrologické extrémy, extremita hydrometeorologických jevů a prvků. Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR. Interakce hydrologie a hydrogeologie v komplexním řešení výskytu a dynamiky vodní složky v krajině, návaznost na další přírodovědné a technické disciplíny. Antropogenní ovlivnění hydrosféry a vodní složky v krajině, kvantitativní a kvalitativní aspekty. Základní hydrologické analýzy v GIS.

Povinná literatura:

HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s. JANDORA, J., STARA, V., STARÝ, M. (2002): Hydraulika a hydrologie. Učební text. Brno, CERM & FAST VUT, 186 s. KŘÍŽ, V., SCHNEIDER, B., TOLASZ, R. (1994): Cvičení z meteorologie, klimatologie a hydrologie, Ostrava, PřF OU 1994. STARÝ, M. (2005, 2010): Hydrologie. Učební text. Brno, CERM & FAST VUT, 213 s.

Doporučená literatura:

KANTOR, J et al. (2003): Lesy a povodně. Praha, MŽP. 48 s., ISBN: 80-7212-255-X VÁLEK, Z.: Lesní dřeviny jako vodohospodářský a protierozní činitel. Praha. Státní zemědělské nakladatelství, 1977. 203 s. VÁŠKA, J. et al.: Hydromeliorace. Praha, ČKAIT, 2000. 220 s. VLČEK, V. ed. a kol. Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon ČSR. Praha: Academia, 1984. 315 s..

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vymezení objektu studia a metod hydrologie, hydrosféra Země. Základní hydrologické pojmy, jejich klasifikace a hierarchie. Parametry hydrologických útvarů a jejich vztah ke krajinné sféře. Základy hydrometrie, měření a zpracování hydrometeorologických dat. Standardní a moderní metody a nástroje hydrometrie, pozemní a distanční sběr dat s využitím DPZ. Analýza časových řad, režimové charakteristiky vodních útvarů. Hydrologické extrémy, extremita hydrometeorologických jevů a prvků. Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR. Interakce hydrologie a hydrogeologie v komplexním řešení výskytu a dynamiky vodní složky v krajině, návaznost na další přírodovědné a technické disciplíny. Antropogenní ovlivnění hydrosféry a vodní složky v krajině, kvantitativní a kvalitativní aspekty. Základní hydrologické analýzy v GIS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 67  18
        Zápočet Zápočet 33  17
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku