541-0535/02 – Geology I (G)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Jiří Mališ, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jiří Mališ, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAN75 Ing. Tomáš Daněk, Ph.D.
GRY20 doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
MAL70 Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Morfologie krystalických látek, krystalová symetrie, vnitřní struktura krystalických látek a vzájemné zákonitosti. Chemická krystalografie, geometrický a chemický faktor vzniku struktur, izomorfie a polymorfie. Základní makrodiagnostické fyzikální vlastnosti minerálů, optické vlastnosti a jejich identifikace pomocí mikroskopie. Systematická mineralogie, klasifikační principy, systematický přehled základních zástupců prvků, sulfidů, halogenidů, oxidů a hydroxidů, nitrátů, karbonátů, sulfátů, fosfátů a silikátů. Hlavní pochody vedoucí ke vzniku minerálů a hornin v různých genetických podmínkách, genetické členění hornin (magmatické, sedimentární, metamorfované). Magmatické horniny, principy klasifikace na základě mineralogického a chemického složení. Sedimentární horniny, jejich vznik (zvětrávání, transport, sedimentace, diageneze), klasifikace klastických a cementačních sedimentů. Geneze metamorfovaných hornin, fyzikální a chemické faktory metamorfózy, přehled hlavních typů metamorfovaných hornin.

Compulsory literature:

1. Hejtman B. (1981): Petrografie. - SNTL/Alfa, 261 s. 2. Krist E., Krivý M. (1985): Petrológia. – SNTL/Alfa, 461 s. 3. Kudělásková M. (1988): Petrografie 2.část-Systematická petrografie vyvřelých hornin. - ES VŠB Ostrava, 132 s. 4. Kudělásková M. (1988): Petrologie-Sedimenty. - ES VŠB Ostrava, 202 s. 5. Kudělásková M. (1989): Petrologie metamorfovaných hornin. - ES VŠB Ostrava, 100 s. 6. Matýsek D., Raclavská H., Machek P. (2000): Mineralogická krystalografie. Učební texty pro HGF a FMMI. – IGI VŠB-TU Ostrava, 88 s. 7. Slavík F., Novák J., Kokta J. (1972): Mineralogie. - Nakl. ČSAV, 415 s. 8. Zamarský V., Kudělásková M., Slivka V. (1990): Mineralogie a petrografie. - ES VŠB v Ostravě, 313 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do mineralogie, její rozdělení a význam. Základní pojmy v mineralogii a krystalografii. Základní charakteristika krystalických látek. Morfologická krystalografie – hlavní krystalografické zákony, krystalová souměrnost, operace a prvky souměrnosti, krystalové soustavy a jejich osní kříže, jednoduché krystalové tvary, Weissovy a Millerovy symboly, stereografická projekce. Přehled vybraných krystalových oddělení jednotlivých soustav (2 přednášky). · Reálné krystaly – přirozený vývin krystalových tvarů (habitus minerálů, zákonité a nahodilé krystalové srůsty). Základy strukturní krystalografie. Bravaisovy translační mřížky. RTG-metody výzkumu krystalických látek. · Základy chemické a fyzikální krystalografie. Geometrický a chemický faktor při vzniku struktur. Chemické vazby. Koordinační čísla a polyedry. Izomorfie, polymorfie a polytypie. Nejdůležitější makrodiagnostické fyzikální vlastnosti minerálů. · Optická krystalografie – nejdůležitější optické vlastnosti minerálů a metody jejich určování v procházejícím světle. Polarizační mikroskop. · Systematická mineralogie - princip mineralogického systému. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupin prvků, sulfidů, halogenidů, oxidů a hydroxidů, nitrátů, karbonátů, sulfátů, fosfátů. Přehled technického použití vybraných minerálů a jejich výskyt (2 přednášky). · Systematická mineralogie. Princip členění silikátů na základě struktury. Systematický přehled nejdůležitějších minerálů ze skupiny silikátů - jejich vlastnosti, technický význam a výskyt. Horninotvorný význam skupiny silikátů (2 přednášky). · Genetická mineralogie – základní způsoby vzniku minerálů procesy magmatogenními, sedimentogeními a metamorfogenními. · Úvod do petrografie a základní pojmy v petrografii. Základní rozdělení hornin podle jejich vzniku. Horniny magmatické – vznik vyvřelých hornin a jejich rozdělení, diferenciace magmatu, minerály magmatických hornin, charakteristické struktury a textury vyvřelých hornin. · Horniny magmatické – základy chemické a mineralogické klasifikace vyvřelých hornin, charakteristika základních druhů vyvřelých hornin, jejich výskyt a praktické použití. · Horniny sedimentární - základní procesy vzniku sedimentárních hornin (zvětrávání, transport, sedimentace, diageneze), struktury a textury sedimentů, horninotvorné složky sedimentů. · Horniny sedimentární – principy klasifikace klastických i cementačních sedimentů, systém sedimentů, charakteristika základních druhů klastických i cementačních sedimentárních hornin, jejich výskyt a praktické použití. · Horniny metamorfované - vznik metamorfovaných hornin, fyzikální a chemické faktory metamorfózy, druhy metamorfózy. Základní struktury a textury metamorfitů. Horninotvorné minerály metamofitů. Přehled nejdůležitějších regionálně i kontaktně metamorfovaných hornin, jejich výskyt a praktické použití. Migmatity – vznik a základní rozdělení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner