541-0536/04 – Geology II (GII)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Pavla Ovčaří, Ph.D.Subject version guarantorIng. Pavla Ovčaří, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OVC54 Ing. Pavla Ovčaří, Ph.D.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu. Vymezení pojmu ložisko a nerostná surovina, faktory ovlivňující jejich význam. Mineralogické a petrografické složení ložisek nerostných surovin. Klasifikace ložisek nerostných surovin. Geologické podmínky vzniku ložiskových koncentrací. Geneze ložisek nerostných surovin (ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně metasomatická, hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární, metamorfní). Základní průmyslové typy ložisek rudných, nerudných, palivoenergetických a hydrominerálních. Hlavní světové nerostné surovinové zdroje, hlavní světoví producenti. Stručný přehled nerostné surovinové základny České republiky. Světové trhy nerostných surovin, ceny nerostných surovin a faktory je ovlivňující. Prognózy vývoje spotřeby a těžby hlavních nerostných surovin v České republice.

Compulsory literature:

Dopita, M., Havlena, V., Pešek, J.: Ložiska fosilních paliv, Praha 1985,SNTL/ALFA. Havelka, J.: Ložiska rudných a nerudných surovin, Ostrava 1989, VŠB Ostrava.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu, základní pojmy: nerostná surovina, ložisko, faktory je ovlivňující. Minerální složení ložisek nerostných surovin, vítané a nevítané příměsi, tvary ložiskových těles, druhy klasifikací ložisek nerostných surovin. Geologické podmínky vzniku ložisek nerostných surovin, ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně-metasomatická, hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární, metamorfní. Průmyslové typy ložisek rudných (kovy skupiny železa, neželezné kovy, vzácné kovy, drahé kovy, stopové prvky, vzácné zeminy). Průmyslové typy ložisek nerudných (stavební suroviny, suroviny chemického a potravinářského průmyslu a zemědělství, průmyslové nekovové suroviny). Průmyslové typy palivoenergetických surovin (kaustobiolity - skupina uhlí, skupina přírodních uhlovodíků. Radioaktivní suroviny). Průmyslové typy hydrominerálních surovin a plynů (minerální vody a plyny, naftové vody s Br, I, B. solanky, hydrotermální vody, sladké vody pitné a vody pro technologické použití, mořská voda, inertní plyny). Stručný přehled nerostné surovinové základny ČR. Světové trhy nerostných surovin. Ceny nerostných surovin. Prognóza vývoje spotřeby a těžby nerostných surovin ve světě a v ČR faktory je ovlivňující.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner