541-0550/01 – Geotechnical Survey (FAST)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Aleš Poláček, CSc.Subject version guarantorIng. Aleš Poláček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFASTIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POL06 Ing. Aleš Poláček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxx

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Geotechnický průzkum – cíle geotechnického průzkumu zásady provádění průzkumných prací pro geotechnické účely. 2. Metody geotechnického průzkumu – rozdělení metod a základní charakteristika. 3. Technické průzkumné práce – odkryvné práce kopné, hornické a vrtné. 4. Hloubení vrtů pro účely geotechnického průzkumu – druhy vrtů a způsoby jejich provádění – šnekové a náběrné vrtání, rotační vrtání plnoprofilové a jádrové, rotačně – příklepné vrtání pomocí ponorných vrtacích kladiv, vibrační vrtání. Základní charakteristika jednotlivých způsobů vrtání. 5. Vrtné soupravy, používané v geotechnickém průzkumu – základní charakteristika, funkční celky vrtných souprav, typy vrtných souprav. 6. Rozpojitelnost hornin vrtáním – vrtné nástroje používané v geotechnickém průzkumu, typy vrtných nástrojů. 7. Vrtná kolona, sestavy vrtných kolon, vrtné nářadí. 8. Způsoby odběru vrtného jádra – typy jádrováků, používané v geotechnickém průzkumu. 9. Konstrukce vrtů pro průzkumné účely. 10. Geotechnické průzkumné práce prováděné na povrchu a v důlních podmínkách – geotechnické práce pro průzkum stavenišť. 11. Informace získávané z geotechnických průzkumných vrtů, vyhodnocení vrtných jader, metody stanovení fyzikálně-mechanických vlastností hornin. Cvičení: V průběhu semestru procházejí studenti několika formami cvičení a) výpočtová cvičení: - stanovení základních technicko-ekonomických parametrů vrtání, - výpočet základních parametrů vrtných souprav – dimenzování těžního zařízení vrtných souprav, stanovení hydraulického výkonu čerpadel, určení silových poměrů na čerpadle, - pevnostní výpočet a návrh sestavy průzkumných vrtů, rozbor namáhání vrtné kolony při vrtání, - stanovení přesnosti délkových měření ve vrtu a výpočet průběhu osy vrtu v závislosti na způsobu provádění průzkumných vrtných prací, - b) laboratorní cvičení: - stanovení základních fyzikálně-mechanických vlastností hornin na vrtném jádře – určení redukované pevnosti vtlačné a koeficientu plasticity pomocí Šrejnerovy metody, - měření základních parametrů výplachu používaného při vrtání geotechnických průzkumných vrtů, c) poloprovozní zkoušky: - stendový srovnávací výzkum diamantových vrtných nástrojů a odběr vrtného jádra včetně jeho vyhodnocení (vrtné středisko na ul. dr. Malého, d) exkurzní cvičení: - návštěva vrtného pracoviště na ul. dr. Malého – seznámení se se základními typy vrtného zařízení, nářadí a nástrojů – (vrtné soupravy pro šnekové, jádrové a plnoprofilové vrtání), - návštěva některého provozního pracoviště, (podle konkrétní situace v průběhu semestru), na kterém jsou prováděny průzkumné geotechnické vrtné práce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner