541-0559/02 – Hydrology and Climatology (HGKL)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Curriculum is structured into thematic areas in order to familiarize students the basics of meteorology and climatology with a narrower focus on hydrological information and data, measurement of these elements and their further use for hydrological and hydrometeorological forecast analysis in GIS. Output knowledge, skills and competence: After completing the course the student should demonstrate knowledge of basic concepts, understanding of basic processes and phenomena in the atmosphere, being able to explain the meteorological and climatological phenomena and events that are taking place in it. The course also enables the understanding of weather and learn the ways of obtaining meteorological data and information. In particular, the course is focused on hydrological data, hydrological processes and concepts. After understanding the context of each student is able to use basic analytical tools of GIS.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Fundamentals of climatology, specific atmospheric processes, meteorological variables and atmospheric phenomena. The global atmospheric circulation. Meteorological elements, their measurement and dynamics. Hydrometeorological data - acquisition and processing. Development climate in the geological history of Earth, paleoclimatology and paleoclimatologic methods, the proxy data. Global climate hange. Climatic zones of the Earth, climatic classifications. Basic concepts of hydrology, hydrography - river network and its parameters, hydrometry - measuring water levels and flow rates. Methods of hydrological data. Basin water balance equation - its elements and methods for their determination. Overview of standards and legislation in hydrology. Using remote sensing and GIS in hydrology, climatology and meteorology.

Compulsory literature:

BARRY, R.G., CHORLEY, R.J. (2003): Atmosphere, Weather and Climate. 9th ed. Routledge, London. 462 s. ISBN 0-203-42823-4 BEDIENT, P.B., HUBER, W.C. et VIEUX, B.C. (2007): Hydrology and Floodplain Analysis. 4th edition. Prentice Hall, London, 795 s., ISBN: 978-0131745896 MAIDMENT, D.R. ed. (1993): Handbook of Hydrology. 1st edition. London, McGraw-Hill Professional. 1424 s., ISBN: 978-0070397323

Recommended literature:

BRADLEY, R. (1999): Paleoclimatology. 2nd ed. International Geophysics Series. Vol. 68. London Elsevier/Academic Press, 614 s. ISBN: 978-0-12-124010-3 BURROUGHS, W. J. (2007): Global Climate Change. A Multidisciplinary Approach. Cambridge, Cambridge University Press. 390 s. ISBN: 978-0521690331 MAIDMENT, D., DJOKIC, D. ed. (2000): Hydrologic and Hydraulic Modelling Support with Geographic Information Systems. Redlands, ESRI Press. 232 s. ISBN: 978-879102804 WALLACE, J.M., HOBBS, P.V. (2006): Atmospheric Science: An Introductory Survey (International Geophysics). 2nd ed. Elsevier / Academic Press, Burlington, 483 p.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : - Základní pojmy klimatologie a meteorologie. - Specifika atmosférických procesů. Vertikální členění a chemické složení atmosféry. - Fyzikální vlastnosti atmosféry (hustota teplota vlhkost vzduchu,).. . - Vertikální stabilita atmosféry (její podmínky, adiabatické procesy). - Atmosférické srážky - základy dynamiky atmosféry (pohyb vzdušných částic, vítr, denní a roční chod rychlosti větru). Meteorologické stanice, zpracování meteorologických údajů. - Klimatická pásma a jejich charakteristiky. Klimatické oblasti v ČR. - Hydrologie - základní pojmy. Hydrosféra a její členění. Vodní zdroje a vodní bilance Země. - Základní hydrologické metody (hydrologická bilance, stanovení přirozených a využitelných zdrojů, genetické metody, statistické, katrografické, indikační metody, metody modelování , DPZ a experimentálního výzkumu). - Rovnice hydrologické bilance a její prvky (metody stanovení, zpracování a přesnost získaných údajů). - Vodní útvary a jejich charakteristické fyzikálně-chemické vlastnosti (moře, řeky, jezera, podpovrchové vody - prosté, minerální a termální, vodní nádrže, vodohospodářské soustavy). - Říční síť - klasifikace, základní charakteristiky. Prameny - klasifikace, základní charakteristiky. - Vztahy mezi podzemními a povrchovými vodami na kontinentě a na styku se slanými mořskými vodami. Přetok podzemních vod do vod povrchových. Infiltrace povrchových vod do půdního a horninového prostředí. - Hydrologické pozorovací sítě. Způsoby vyhodnocování hydrologických měření. - ČSN a oborové normy v klimatologii, meteorologii, hydrologii a vodním hospodářství. Cvičení : - Charakteristiky a mapy klimatických oblastí. - Konstrukce povodí a stanovení základních prvků a charakteristik povodí. - Vyhodnocení režimních měření průtoků povrchového toku. - Vyhodnocení vydatnosti pramenů a stanovení využitelného množství pro vodárenské účely. - Výpočty průtočných množství (ředění stopovacích látek, průtok korytem, tenkostěnné přelivy). - Stanovení základního odtoku rozčleněním hydrogramu. - Řešení rovnice hydrologické bilance vybraného území. - Konstrukce mapy hydroizohyps vybraného území - řešení oblastí infiltrace z toku do kolektoru a naopak. -.Výpočty adiabatických změn teplot v troposféře za daných podmínek. - Stanovení třídy stability. Termodiagramy. -.Měření vybraných meteorologických prvků na ČHMÚ. -.Oblačnost. Určování druhů oblaků podle atlasu oblaků. -.Práce s vodohospodářskými mapami 1:50000.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Oral Oral examination 67  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3901T037) Water - strategic resource P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3901T037) Water - strategic resource P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3901T037) Water - strategic resource P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter