541-0559/02 – Hydrologie a klimatologie (HGKL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAP35 prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
UNU01 doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učivo je strukturováno do jednotlivých tematických okruhů s cílem seznámit studenty se základy meteorologie a klimatologie s užším zaměření na hydrologické údaje a data, měření těchto prvků a jejich další využití pro hydrologickou prognózu a hydrometeorologické analýzy v GIS. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilost: Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů a jevů v atmosféře, být schopen vysvětlit meteorologické a klimatologické jevy a děje, které se v ní odehrávají. Předmět také umožňuje porozumět problematice předpovědi počasí a osvojit si způsoby získávání meteorologických dat a informací. Zejména je předmět zaměřen na data hydrologická, hydrologické pojmy a procesy. Po porozumění jednotlivých souvislostí je student schopen využívat základních analytických nástrojů GIS.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy všeobecné klimatologie, specifika atmosférických procesů, meteorologické veličiny a atmosférické jevy. Globální atmosférická cirkulace. Meteorologické prvky, jejich měření a dynamika. Hydrometeorologická data - jejich získávání a zpracování. Vývoj klimatu v geologické historii Země, paleoklimatologie a paleoklimatologické metody, proxy data. Globální změna klimatu. Klimatické zóny Země, klasifikace klimatu. Základní hydrologické pojmy, hydrografie - říční síť a její parametry, hydrometrie - měření vodních stavů a průtoků. Metody zpracování hydrologických dat. Rovnice hydrologické bilance povodí - její prvky a metody jejich stanovení. Přehled norem a právních předpisů v hydrologii. Využití DPZ a GIS v hyrologii, klimatologii a meteorologii.

Povinná literatura:

BEDNÁŘ, J. (2003): Meteorologie. Úvod do studia dějů v zemské atmosféře. Portál, Praha. 224 s. ISBN: 80-7178-653-5 HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s. KRÁLOVÁ, H., ZVĚŘINA, Z. (2002): Vodohospodářská meteorologie a klimatologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 152 s. KŘÍŽ, V., SCHNEIDER, B., TOLASZ, R. (1994): Cvičení z meteorologie, klimatologie a hydrologie, Ostrava, PřF OU 1994. STARÝ, M. (2005, 2010): Hydrologie. Učební text. Brno, CERM & FAST VUT, 213 s. TOLASZ, R. ET. AL. (2007): Atlas podnebí Česka. Praha – Olomouc, Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého, 255 s.

Doporučená literatura:

KADRNOŽKA, J. (2008): Globální oteplování Země. Nakladatelství VUT Brno VUTIUM. 467 s. KALVOVÁ, J., MOLDAN B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skriptum UK, Praha, 161 s. KOBZOVÁ E. (1998): Počasí. Praha, Rubico, 276 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : - Základní pojmy klimatologie a meteorologie. - Specifika atmosférických procesů. Vertikální členění a chemické složení atmosféry. - Fyzikální vlastnosti atmosféry (hustota teplota vlhkost vzduchu,).. . - Vertikální stabilita atmosféry (její podmínky, adiabatické procesy). - Atmosférické srážky - základy dynamiky atmosféry (pohyb vzdušných částic, vítr, denní a roční chod rychlosti větru). Meteorologické stanice, zpracování meteorologických údajů. - Klimatická pásma a jejich charakteristiky. Klimatické oblasti v ČR. - Hydrologie - základní pojmy. Hydrosféra a její členění. Vodní zdroje a vodní bilance Země. - Základní hydrologické metody (hydrologická bilance, stanovení přirozených a využitelných zdrojů, genetické metody, statistické, katrografické, indikační metody, metody modelování , DPZ a experimentálního výzkumu). - Rovnice hydrologické bilance a její prvky (metody stanovení, zpracování a přesnost získaných údajů). - Vodní útvary a jejich charakteristické fyzikálně-chemické vlastnosti (moře, řeky, jezera, podpovrchové vody - prosté, minerální a termální, vodní nádrže, vodohospodářské soustavy). - Říční síť - klasifikace, základní charakteristiky. Prameny - klasifikace, základní charakteristiky. - Vztahy mezi podzemními a povrchovými vodami na kontinentě a na styku se slanými mořskými vodami. Přetok podzemních vod do vod povrchových. Infiltrace povrchových vod do půdního a horninového prostředí. - Hydrologické pozorovací sítě. Způsoby vyhodnocování hydrologických měření. - ČSN a oborové normy v klimatologii, meteorologii, hydrologii a vodním hospodářství. Cvičení : - Charakteristiky a mapy klimatických oblastí. - Konstrukce povodí a stanovení základních prvků a charakteristik povodí. - Vyhodnocení režimních měření průtoků povrchového toku. - Vyhodnocení vydatnosti pramenů a stanovení využitelného množství pro vodárenské účely. - Výpočty průtočných množství (ředění stopovacích látek, průtok korytem, tenkostěnné přelivy). - Stanovení základního odtoku rozčleněním hydrogramu. - Řešení rovnice hydrologické bilance vybraného území. - Konstrukce mapy hydroizohyps vybraného území - řešení oblastí infiltrace z toku do kolektoru a naopak. -.Výpočty adiabatických změn teplot v troposféře za daných podmínek. - Stanovení třídy stability. Termodiagramy. -.Měření vybraných meteorologických prvků na ČHMÚ. -.Oblačnost. Určování druhů oblaků podle atlasu oblaků. -.Práce s vodohospodářskými mapami 1:50000.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku