541-0559/04 – Hydrologie a klimatologie (HGKL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV268 Ing. Martina Havlicová
KOS0195 Mgr. Ondřej Kosík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učivo je strukturováno do jednotlivých tematických okruhů s cílem seznámit studenty se základy meteorologie a klimatologie s užším zaměření na hydrologické údaje a data, měření těchto prvků a jejich další využití pro hydrologickou prognózu a hydrometeorologické analýzy v GIS. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilost: Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů a jevů v atmosféře, být schopen vysvětlit meteorologické a klimatologické jevy a děje, které se v ní odehrávají. Předmět také umožňuje porozumět problematice předpovědi počasí a osvojit si způsoby získávání meteorologických dat a informací. Zejména je předmět zaměřen na data hydrologická, hydrologické pojmy a procesy. Po porozumění jednotlivých souvislostí je student schopen využívat základních analytických nástrojů GIS.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy všeobecné klimatologie, specifika atmosférických procesů, meteorologické veličiny a atmosférické jevy. Globální atmosférická cirkulace. Meteorologické prvky, jejich měření a dynamika. Hydrometeorologická data - jejich získávání a zpracování. Vývoj klimatu v geologické historii Země, paleoklimatologie a paleoklimatologické metody, proxy data. Globální změna klimatu. Klimatické zóny Země, klasifikace klimatu. Základní hydrologické pojmy, hydrografie - říční síť a její parametry, hydrometrie - měření vodních stavů a průtoků. Metody zpracování hydrologických dat. Rovnice hydrologické bilance povodí - její prvky a metody jejich stanovení. Přehled norem a právních předpisů v hydrologii. Využití DPZ a GIS v hyrologii, klimatologii a meteorologii.

Povinná literatura:

BEDNÁŘ, J. (2003): Meteorologie. Úvod do studia dějů v zemské atmosféře. Portál, Praha. 224 s. ISBN: 80-7178-653-5 HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s. KRÁLOVÁ, H., ZVĚŘINA, Z. (2002): Vodohospodářská meteorologie a klimatologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 152 s. KŘÍŽ, V., SCHNEIDER, B., TOLASZ, R. (1994): Cvičení z meteorologie, klimatologie a hydrologie, Ostrava, PřF OU 1994. STARÝ, M. (2005, 2010): Hydrologie. Učební text. Brno, CERM & FAST VUT, 213 s. TOLASZ, R. ET. AL. (2007): Atlas podnebí Česka. Praha – Olomouc, Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého, 255 s.

Doporučená literatura:

KADRNOŽKA, J. (2008): Globální oteplování Země. Nakladatelství VUT Brno VUTIUM. 467 s. KALVOVÁ, J., MOLDAN B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skriptum UK, Praha, 161 s. KOBZOVÁ E. (1998): Počasí. Praha, Rubico, 276 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : - Základní pojmy klimatologie a meteorologie. - Specifika atmosférických procesů. Vertikální členění a chemické složení atmosféry. - Fyzikální vlastnosti atmosféry (hustota teplota vlhkost vzduchu,).. . - Vertikální stabilita atmosféry (její podmínky, adiabatické procesy). - Atmosférické srážky - základy dynamiky atmosféry (pohyb vzdušných částic, vítr, denní a roční chod rychlosti větru). Meteorologické stanice, zpracování meteorologických údajů. - Klimatická pásma a jejich charakteristiky. Klimatické oblasti v ČR. - Hydrologie - základní pojmy. Hydrosféra a její členění. Vodní zdroje a vodní bilance Země. - Základní hydrologické metody (hydrologická bilance, stanovení přirozených a využitelných zdrojů, genetické metody, statistické, katrografické, indikační metody, metody modelování , DPZ a experimentálního výzkumu). - Rovnice hydrologické bilance a její prvky (metody stanovení, zpracování a přesnost získaných údajů). - Vodní útvary a jejich charakteristické fyzikálně-chemické vlastnosti (moře, řeky, jezera, podpovrchové vody - prosté, minerální a termální, vodní nádrže, vodohospodářské soustavy). - Říční síť - klasifikace, základní charakteristiky. Prameny - klasifikace, základní charakteristiky. - Vztahy mezi podzemními a povrchovými vodami na kontinentě a na styku se slanými mořskými vodami. Přetok podzemních vod do vod povrchových. Infiltrace povrchových vod do půdního a horninového prostředí. - Hydrologické pozorovací sítě. Způsoby vyhodnocování hydrologických měření. - ČSN a oborové normy v klimatologii, meteorologii, hydrologii a vodním hospodářství. Cvičení : - Charakteristiky a mapy klimatických oblastí. - Konstrukce povodí a stanovení základních prvků a charakteristik povodí. - Vyhodnocení režimních měření průtoků povrchového toku. - Vyhodnocení vydatnosti pramenů a stanovení využitelného množství pro vodárenské účely. - Výpočty průtočných množství (ředění stopovacích látek, průtok korytem, tenkostěnné přelivy). - Stanovení základního odtoku rozčleněním hydrogramu. - Řešení rovnice hydrologické bilance vybraného území. - Konstrukce mapy hydroizohyps vybraného území - řešení oblastí infiltrace z toku do kolektoru a naopak. -.Výpočty adiabatických změn teplot v troposféře za daných podmínek. - Stanovení třídy stability. Termodiagramy. -.Měření vybraných meteorologických prvků na ČHMÚ. -.Oblačnost. Určování druhů oblaků podle atlasu oblaků. -.Práce s vodohospodářskými mapami 1:50000.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.