541-0566/01 – Methods of Environment Decontaminations (MDKP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Acquisition of konwledges from the area of contemporary technologies for decontamination oriented in the area of soils and uderground water. Comprehension of technological principles: thermic methods, physico-chemiocal methods, biodegradable methods. Analysis for determination of actual limits for decontamination on the basis of knowledge the technological efficiency and bulk loads of area. The methods for evaluation of technological efficiency.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course is focused on the field of the dynamically developing environmental technologies for decontamination of soils and ground waters. Students are also acquainted with basic legislation related to ecological loads including methodology for risk analysis.

Compulsory literature:

Holliday G., Deuel L.: Guidebook for Waste and Soil Remediation: For NonHazardous Petroleum and Salt-Contaminated Sites. 2008, ASME, 1-288. Jacobs, J. A., J. H. Lehr and S. M. TESTA (eds.). Acid mine drainage, rock drainage, and acid sulfate soils: causes, assessment, prediction, prevention, and remediation. Hoboken: Wiley, 2014. ISBN 978-0-470-48786-0 Ram M., Andreescu E.S., Hanming D.: Nanotechnology for environmental decontamination. 2011, McGraw -Hill Professional. 1-445. Simon T. (2014): Environmental Risk Assessment: A toxicological approach. CRC Press, Boca Raton, 1-406

Recommended literature:

Huang P.M., Li Y., Sumner E.M. (2011): Handbook of Soil Sciences: Properties and Processes, Second Edition. CRC Press Taylor and Francis, 1 -1442. Simon T. (2014): Environmental Risk Assessment: A toxicological approach. CRC Press, Boca Raton, 1-406 Reddy K.R., Cameselle C. (2009): Electrochemical remediation Technologies for Polluted Soils, Sediments and Groundwater Wiley, New Jersey Kebria D.Y., Taghizadeh M., Camacho J.V., Latifi N. (2016): Remediation of PCE contaminated clay soil by coupling electrokinetics with zero-valent iron permeable reactive barrier Environ Earth Sci, 75 , p. 699

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ekologická zátěž.Základní pojmy a definice, kriteria pro posuzování znečištění zemin a podzemní vody. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti zemin. 2. Cizorodé látky v zeminách a podzemních vodách. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti rizikových prvků a organických polutantů. 3. Persistentní organické polutanty (POP) – výskyt, chování, vlastnosti. 4. 4. Těžké kovy v zeminách – výskyt a schopnost migrace. 5. Analýza rizik. Metodika výpočtu. Určení plošného a prostorového rozsahu kontaminace. Posouzení šíření znečištění. Metody průzkumu. 6. Biologické metody dekontaminace zemin. Obecný princip biologických metod dekontaminace, půdní mikroorganizmy, technologie bioremediace, bioventing, bioremediace – ex situ: bioskládky, biorekatory, biofiltry, zemědělské obdělávání. 7. Případové studie: biodegradece fenolů, ropných látek, polyaromatických uhlovodíků. 8. Fyzikálně-chemické metody dekontaminace zemin. Technologie „In situ“: pneumatické rozrušování, proplachování zemin, odplynění zemin, solidifikace/stabilizace. Technologie „Ex situ“: chemická oxidace/redukce, katalyzovaný alkalický rozklad nebo dehalogenace, dehalogenace glykolem, praní zemin, odplynění zemin, solidifikace/stabilizace, extrakce rozpouštědly, destilace. 9. Nakládání s odpady s obsahem biodegradabilní složky. Aerobní a anaerobní technologie. 10. Termické metody dekontaminace zemin. Základní energetické parametry. Technologie „In situ“: termicky podporovaná extrakce par z půd, vitrifikace a technologie „Ex situ“: nízkoteplotní termická desorpce, vysokoteplotní termická desorpce, vitrifikace, spalování, pyrolýza, extrakce parou. 11. Problematika spoluspalování odpadů ve velkých energetických zdrojích. 12. Ostatní technologie pro dekontaminaci půd. Elektrokinetické technologie dekontaminace. 13. Technologie pro dekontaminace podzemních vod. Stripování, vystřelkování (air sparging), pasivní ochrana – bariéry, vakuová extrakce parou, bioreaktory a biofiltrace, filtrace, ionexy, srážení, UV- oxidace, membránová separace, oxidace. 14. Technologie pro dekontaminace podzemních vod. Sorpce, Langmuirova a Freundlichova isoterma. 15. Technologie rekultivace skládek. Zákon o odpadech – chemické hodnocení odpadů. Podmínky pro výběr lokality, geotechnické zabezpečení skládky, monitorovací systémy, systémy sanace a rekultivace.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 6 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 6 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner