541-0566/02 – Metody dekontaminace prostředí (MDKP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity9
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
ZAJ086 Ing. Ondřej Zajonc, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí z oblasti moderních technologií pro dekontaminace zaměřených na oblast půd a podzemních vod. Pochopení principů technologií dekontamice - termické metody, fyzikálně-chemické metody, biodegradační metody. Analýza pro nastavení reálných limitů dekontaminace na základě znalosti účinnosti technologie a celkové zátěže území. Hodnocení účinnosti technologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplň předmětu je zaměřena na oblast dynamicky se rozvíjejících environmentálních technologií pro dekontaminaci půd a podzemních vod. Posluchači jsou dále seznámeni se základní legislativou, která se vztahuje k ekologickým zátěžím včetně metodiky pro analýzu rizika.

Povinná literatura:

MATĚJŮ V.: Kompendium sanačních technologií. ISBN 80-86832-15-5, 2006, (280 s.) RACLAVSKÁ K., RACLAVSKÁ H., MATÝSEK D.: Ochrana půd. Učební texty, CD ROM. VŠB – TU Ostrava. Opravené a doplněné vydání, 2010. RACLAVSKÁ H.: Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace, Učební texty VŠB – TU Ostrava, 1998, (118 s.) – 20 kusů knihovna HOLLIDAY G., DEUEL L.: Guidebook for Waste and Soil Remediation: For NonHazardous Petroleum and Salt-Contaminated Sites. 2008, ASME, 1-288.

Doporučená literatura:

FRANKOVSKÁ J., SLANINKA I., KORDÍK J.: Atlas sanačných metód environmentálnych zaťaží. Štátny geologický ústav Dionýza Štura Bratislava, 2010, 1-360. KURAŠ M.: Odpady a jejich zpracování. Vodní Zdroje Ekomonitor, 2014, 1-344. ISBN 978-80-86832-807. Metodický pokyn MŽP: Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit. MŽP ČR, červen 2007. SIMON T.: Environmental Risk Assessment: A toxicological approach. CRC Press, Boca Raton, 1-406, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování programu - výběr dekontaminační technologie na základě informací o výskytu znečištění na lokalitě.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti s anorganické a organické chemie (názvosloví), klasifikace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekologická zátěž.Základní pojmy a definice, kriteria pro posuzování znečištění zemin a podzemní vody. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti zemin. 2. Cizorodé látky v zeminách a podzemních vodách. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti rizikových prvků a organických polutantů. 3. Persistentní organické polutanty (POP) – výskyt, chování, vlastnosti. 4. 4. Těžké kovy v zeminách – výskyt a schopnost migrace. 5. Analýza rizik. Metodika výpočtu. Určení plošného a prostorového rozsahu kontaminace. Posouzení šíření znečištění. Metody průzkumu. 6. Biologické metody dekontaminace zemin. Obecný princip biologických metod dekontaminace, půdní mikroorganizmy, technologie bioremediace, bioventing, bioremediace – ex situ: bioskládky, biorekatory, biofiltry, zemědělské obdělávání. 7. Případové studie: biodegradece fenolů, ropných látek, polyaromatických uhlovodíků. 8. Fyzikálně-chemické metody dekontaminace zemin. Technologie „In situ“: pneumatické rozrušování, proplachování zemin, odplynění zemin, solidifikace/stabilizace. Technologie „Ex situ“: chemická oxidace/redukce, katalyzovaný alkalický rozklad nebo dehalogenace, dehalogenace glykolem, praní zemin, odplynění zemin, solidifikace/stabilizace, extrakce rozpouštědly, destilace. 9. Nakládání s odpady s obsahem biodegradabilní složky. Aerobní a anaerobní technologie. 10. Termické metody dekontaminace zemin. Základní energetické parametry. Technologie „In situ“: termicky podporovaná extrakce par z půd, vitrifikace a technologie „Ex situ“: nízkoteplotní termická desorpce, vysokoteplotní termická desorpce, vitrifikace, spalování, pyrolýza, extrakce parou. 11. Problematika spoluspalování odpadů ve velkých energetických zdrojích. 12. Ostatní technologie pro dekontaminaci půd. Elektrokinetické technologie dekontaminace. 13. Technologie pro dekontaminace podzemních vod. Stripování, vystřelkování (air sparging), pasivní ochrana – bariéry, vakuová extrakce parou, bioreaktory a biofiltrace, filtrace, ionexy, srážení, UV- oxidace, membránová separace, oxidace. 14. Technologie pro dekontaminace podzemních vod. Sorpce, Langmuirova a Freundlichova isoterma. 15. Technologie rekultivace skládek. Zákon o odpadech – chemické hodnocení odpadů. Podmínky pro výběr lokality, geotechnické zabezpečení skládky, monitorovací systémy, systémy sanace a rekultivace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku