541-0569/01 – Applied Mineralogy and Petrography (AMP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAN75 Ing. Tomáš Daněk, Ph.D.
SLI60 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge and comprehension of properties and utilizationation of minerals and rocks. Recognize and describe minerals rock textures and structures. Students should learn: Collect fundamentals of research of rocks and minerals. Describe, clarify and interpret processes of material cycle. Apply analytical methods to describe minerals and rocks. Ilustrate knowledge in examples of utilization of rock.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The definition of physical and chemical properties of “industrial” nonsilicate and silicate minerals. Technical utilisation of rocks. Criteria for the utilisation of rocks as crushed aggregate and ornamental stones. Primary and secondary raw materials for glass making and stoneware manufacturing. Petrositales as part of glass ceramics. Anthropogeneous deposits as a source of non-traditional raw materials in cement, building and other industries. Genetic types of coals, macropetrographical classification, micropetrographical classification, maceral groups, microlithotypes.

Compulsory literature:

Kogel, J. E. et al. Industrial minerals and rocks. Comodities, Markets and Uses. Society for Mining, metalurgy and Exploration, Littleton, Colorado, USA, 2006. Raymond, L. Petrology : the study of igneous, sedimentary, metamorphic rocks. WCB/McGraw-Hill, Boston, c1995.

Recommended literature:

Tomkeieff, S. I. Dictionary of Petrology. John Wiley and Sons, New York, c1983. Taylor, G. H. et al. Organic Petrology. Gebrüder Borntraeger, Berlin, Stuttgart, 1998.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

· Přírodní a syntetické minerální fáze s ohledem na jejich možnosti využití v průmyslových odvětvích. Vztah mezi užitnou vlastností a fyzikálními a chemickými vlastnostmi minerálních fází. · Fyzikální a chemické vlastnosti nesilikátových průmyslových minerálů. · Fyzikální a chemické vlastnosti silikátových průmyslových minerálů. · Syntetické minerální fáze a jejich rostoucí význam při využití v průmyslových odvětvích (boridy, nitridy, karbidy, atd.) · Technické využití hornin ve stavebním průmyslu. Kriteria pro posouzení drceného kameniva, surovin a výrobků hrubé a ušlechtilé hornické výroby. · Primární a druhotné suroviny pro sklářský a keramický průmysl na bázi jílových minerálů. · Petrositaly jako významná součást sklokeramiky. Primární a druhotné surovinové zdroje. · Antropogenní uloženiny (průmyslové velkoobjemové odpady) jako zdroj netradičních surovin. · Produkty po spalování uhlí (popílky, popely a energosádrovec) jako druhotné suroviny v cementářském a stavebním průmyslu. Popílky jako potenciální zdroj hliníku a vybrané skupiny kovů. · Velkoobjemové odpady z hutního průmyslu jako významné druhotné suroviny pro získávání železa, zinku, kadmia atd. Vysokopecní strusky surovina pro cementářský průmysl, stavební průmysl a sklokeramiku · Uhelné litotypy. · Uhelné mikrolitotypy. · Uhelné macerály. · Stanovení technologických a vlastností uhelné hmoty. · Předpoklady vzniku uhelných slojí, procesy přeměny rostlinných látek v rašelinu, biochemická fáze, geochemická fáze · Genetické typy uhlí · Uhelné litotypy, makropetrografická klasifikace černého a hnědého uhlí · Mikrolitotypy, mikropetrografická klasifikace hnědého a černého uhlí · Chemicko – technologické analýzy uhelné hmoty, kód, obchodní skupina · Vztah těchto rozborů ke koksovacím vlastnostem uhlí · Texturní znaky koksů a uhlíkatých materiálů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner