541-0570/01 – Managership and Marketing in Geology (MMG)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Petr Bujok, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Summary

Basic terms of management and their classification. Managerial functions, the character of managerial activity, critical factors of success of management. Decision-making processes in planning and their implementation. The formulation of an entrepreneurial strategy, entrepreneurial behaviour and competition. Organizing. Factors affecting the choice of the organization structure. The selection, distribution and evaluation of workers. The leadership of people and forms of their supervision.Geology and its position in the national economy and in relation to entrepreneurship towards the state and private sectors. Basic terms of marketing in relation to geology. Marketing activities. Marketing in the profit and nonprofit environments. A marketing plan, marketing research, the collection of marketing information. The price of a geological “product” and factors affecting it. Price policy. Promotion. Control of the marketing plan.

Compulsory literature:

Meffert H.: Marketing a management, 1996 Grada Publishing Pitra, J.: Technický management. Strategické řízení a hospodaření výrobních organizací, H&H, Praha, 1992 Příbová M. et al.:Marketingový výzkum v praxi, 1996 Grada Publishing

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní pojmy managementu a jejich klasifikace. Manažerské funkce, charakter manažerské činnosti, kritické faktory úspěchu v managementu. Rozhodovací procesy v plánování a jejich realizace. Tvorba podnikatelské strategie, podnikatelské chování a konkurence. Organizování. Faktory ovlivňující volbu organizační struktury. Výběr, rozmístění a hodnocení pracovníků. Vedení lidí a formy jejich kontroly. Geologie a její postavení v národním hospodářství a ve vazbě na podnikání vůči státnímu i soukromému sektoru. Základní pojmy marketingu ve vztahu ke geologii. Marketingové aktivity. Marketing v ziskovém a neziskovém prostředí. Marketingový plán, marketingový výzkum, shromažďování marketingových informací. Cena geologického „výrobku“ a faktory ji ovlivňující. Cenová politika. Propagace. Kontrola marketingového plánu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner