541-0574/01 – Old Ecological Loads - Survey Sanitation (EZ-PS)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Content of the course is focused on the field of dynamically developing environmental technologies for decontamination of soils and underground waters. Students will be acquinted also with basic legislation which has relationship to ecological loads including methods for risk analysis.

Compulsory literature:

Matějů V. (2006): Kompendium sanačních technologií. ISBN 80-86832-15-5 (280 s.) Raclavská K., Raclavská H., Matýsek D.(2005): Ochrana půd. Učební texty, CD ROM. VŠB – TU Ostrava. Opravené a doplněné vydání. Raclavská H. (1998): Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace, Učební texty VŠB – TU Ostrava, (118 s.) – 20 kusů knihovna Metodický pokyn MŽP: Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit. MŽP ČR, červen 2007. Metodický pokyn pro průzkum kontaminovaného území a Metodický pokyn pro analýzu rizik kontaminovaného území. Věstník MŽP č.9/2005 Sb.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ekologická zátěž.Základní pojmy a definice, kriteria pro posuzování znečištění zemin a podzemní vody. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti zemin. 2. Cizorodé látky v zeminách a podzemních vodách. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti rizikových prvků a organických polutantů. 3. Persistentní organické polutanty (POP) – výskyt, chování, vlastnosti. 4. 4. Těžké kovy v zeminách – výskyt a schopnost migrace. 5. Analýza rizik. Metodika výpočtu. Určení plošného a prostorového rozsahu kontaminace. Posouzení šíření znečištění. Metody průzkumu. 6. Biologické metody dekontaminace zemin. Obecný princip biologických metod dekontaminace, půdní mikroorganizmy, technologie bioremediace, bioventing, bioremediace – ex situ: bioskládky, biorekatory, biofiltry, zemědělské obdělávání. 7. Případové studie: biodegradece fenolů, ropných látek, polyaromatických uhlovodíků. 8. Fyzikálně-chemické metody dekontaminace zemin. Technologie „In situ“: pneumatické rozrušování, proplachování zemin, odplynění zemin, solidifikace/stabilizace. Technologie „Ex situ“: chemická oxidace/redukce, katalyzovaný alkalický rozklad nebo dehalogenace, dehalogenace glykolem, praní zemin, odplynění zemin, solidifikace/stabilizace, extrakce rozpouštědly, destilace. 9. Nakládání s odpady s obsahem biodegradabilní složky. Aerobní a anaerobní technologie. 10. Termické metody dekontaminace zemin. Základní energetické parametry. Technologie „In situ“: termicky podporovaná extrakce par z půd, vitrifikace a technologie „Ex situ“: nízkoteplotní termická desorpce, vysokoteplotní termická desorpce, vitrifikace, spalování, pyrolýza, extrakce parou. 11. Problematika spoluspalování odpadů ve velkých energetických zdrojích. 12. Ostatní technologie pro dekontaminaci půd. Elektrokinetické technologie dekontaminace. 13. Technologie pro dekontaminace podzemních vod. Stripování, vystřelkování (air sparging), pasivní ochrana – bariéry, vakuová extrakce parou, bioreaktory a biofiltrace, filtrace, ionexy, srážení, UV- oxidace, membránová separace, oxidace. 14. Technologie pro dekontaminace podzemních vod. Sorpce, Langmuirova a Freundlichova isoterma. 15. Technologie rekultivace skládek. Zákon o odpadech – chemické hodnocení odpadů. Podmínky pro výběr lokality, geotechnické zabezpečení skládky, monitorovací systémy, systémy sanace a rekultivace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner