541-0587/01 – Borehole Documentation Practicum (PVD)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
IDE71 Ing. David Ides
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Summary

Practical drilling by use of hydraulic portable drilling rig MVS in field conditions in area of VŠB-TU Ostrava – soil drilling by use of spiral rods (angers) according to set definite assignment. Well sampling of soils from particular depth intervals, keeping of geological profile, petrographic and lithological description of the soil samples. Data compilation in report form. Geologic sketching of drilled cores in laboratory conditions – footage, core recovery characteristics, keeping of geological profile ground water level determination, points of specific sample coring, workability and classification according to valid standards (ČSN), characteristics according to valid standards.

Compulsory literature:

Müllerová, J. a kol. (1982): Informace získávané z průzkumných vrtů a jejich zpracování. Skripta pro PGS, ES VŠB Ostrava. Zeman, V. (1983): Průzkumné vrtání I – Technika a technologie jádrového vrtání. Skripta VŠB Ostrava. Pašek, J. a kol. (1995): Inženýrská geologie I, II. Odborná publikace, nakladatelství odb. lit. Praha. Marschalko, M., Müllerová, J. (1999): Cvičení z inženýrské geologie. Skripta VŠB-TU Ostrava.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Bezpečnostní zaškolení pro práci na vrtné soupravě MVS. 2. Vrtání na vybrané lokalitě v areálu VŠB-TU Ostrava. 3. Zaměření sítě vrtů, zpracování situace. 4. Odběr vzorků, vyhodnocení, sestavení geologického profilu. 5. Vypracování závěrečné zprávy. 6. Dokumentace vrtných jader v laboratorních podmínkách metráž, charakteristiky výnosu jádra – RQD, kusy < 10 cm, drť, celkový výnos jádra, vykreslení geologického profilu,hladiny podzemní vody, místa odběru zvláštních vzorků, těžitelnost podle ČSN 73 33050, třída podle ČSN 73 1001, pojmenování a popis hornin podle ČSN 72 1001.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner