541-0589/04 – Chráněná krajinná území a památky (CHKU)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
SYS0008 Ing. et Ing. David Sysala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učivo je strukturováno do jednotlivých tematických okruhů s cílem seznámit studenty s problematikou ochrany přírody a moderních metod uplatňovaných v tomto oboru. Při studiu jednotlivých problémů i konkrétních chráněných území je kladen důraz na systémový přístup a vzájemnou interakci složek krajinné sféry. U památek je kladen důraz na vztah památky a okolní krajiny a metody průzkumu památek. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilost: Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů a problémů v ochraně přírody a kulturních památek, včetně role historického vývoje a legislativního rámce ochrany přírody a památek, tak aby student byl schopen nazírat na tuto problematiku v souvislostech. Student by měl být schopen navrhovat metody studia přírodních a kulturních památek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Historický vývoj a legislativní rámec ochrany přírody ve světě a v České republice. Základní pojmy v ochraně přírody. Principy ochrany přírody, vztah jednotlivých složek krajiny, biogeografická diferenciace krajiny. Kategorie zvláště chráněných území České republiky - jejich zákonné a správní zabezpečení. Evropská ekologická síť (EECONET). Nadregionální územní systém ekologické stability. Biosférické rezervace a Ramsarská konvence. Charakteristika 4 národních parků a 24 chráněných krajinných oblastí v České republice (základní údaje, geologie, klima, hydrologie, geomorfologie, botanické a zoologické problémy, vývoj krajiny hlavní antropogenní vlivy). Ochrana přírody a krajiny v zahraničí a ve světovém měřítku. Krajinný ráz a legislativní rámec jeho ochrany. Metodika ochrany a výzkumu kulturních památek.

Povinná literatura:

BALATKA, B. AND RUBÍN, J. Přírodní klenoty České republiky. Vyd. 1. ed. Praha: Academia, 2006. 318 s. p. ISBN 80-200-1377-6 (váz.). BÁRTA, F., NĚMEC, J., POJER, F. Krajina v České republice. Praha: Pro Ministerstvo životního prostředí vydal Consult, 2007. 399 s. p. ISBN 978-80-903482-3-3 (Consult váz.). KOS, J. AND MARŠÁKOVÁ-NĚMEJCOVÁ, M. Chráněná území České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1997. 191, 149 s. p. ISBN 80-86064-01-8 (brož.). PEK, T. Stavební památky: specifika přípravy a financování jejich obnovy, údržby a provozu. Vyd. 1. ed. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 214 s. p. ISBN 978-80-7357-462-8 (brož.). VAŠÍČEK, Z., IDES, D. Chráněná krajinná území a památky. 1. vyd. ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. 93 s. p. ISBN 80-248-0676-2 (brož.).

Doporučená literatura:

DEMEK, J., MACKOVČIN, P. AND BALATKA, B. Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Vyd. 2. ed. Brno: AOPK ČR, 2006. 580 s. p. ISBN 80-86064-99-9 (váz.). CÍLEK, V., LOŽEK, V. et MUDRA, P. Vstoupit do krajiny. O přírodě a paměti Středních Čech. Praha, Středočeský kraj,Dokořán, 2004. 110 s. ISBN 978-80-7363-205-2 (váz.) CULEK, M. Biogeografické členění České republiky. [I. díl]. Praha: Enigma, 1996. 347 s. p. ISBN 80-85368-80-3. CULEK, M. Biogeografické členění České republiky. II. díl. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. p. ISBN 80-86064-82-4 (brož.). Primack, R.B., Kindlmann, P., Jersáková, P. Biologické principy ochrany přírody. Praha, Portál, 2001. 349 s. ISBN 80-7178-552-0 (váz.). http://www.ochranaprirody.cz/ http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola postupu přípravy semestrální práce. Předmět je ukončen písemnou/ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma a písemná zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Chráněná území ČR, jejich zákonná a správní zabezpečení. 2. Evropská ekologická síť (EECONET). 3. Nadregionální systém (ÚSES). 4. Biosférická rezervace. 5. Ramsarská konvence. 6. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v ČR - obecná charakteristika. 7. KRNAP (geologie, klima, hydrologie, geomorfologie, ekosystémy, maloplošná chráněná území ap.). 8. NP Šumava (geologie, klima, hydrologie, gemorfologie, ekosystémy, maloplošná chráněná území ap.). 9. NP Podyjí (geologie, klima, hydrologie, geomorfologie, ekosystémy, maloplošná chráněná území ap.). 10. NP České Švýcarsko (geologie, klima, hydrologie, geomorfologie, ekosystémy, maloplošná chráněná území ap.). 11. Charakteristika všech CHKO ČR. 12. Ochrana přírody a krajiny na Slovensku. 13. Ochrana přírody a krajiny v Rakousku. 14. Metodika studia kulturních památek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní