541-0601/01 – Methodology of Geological Exploration (MGP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR20 Ing. Miloš Duraj, Ph.D.
SIV41 prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

x

Teaching methods

Summary

Charakteristics,position and organisation of the geological exploration. Methodological and methodical principles. Juridical,mathodical and technical rules and orders. Theoretical principles deposits exploration, hydrogeological and exploration. Methods, systems and technical means of the geological exploration. Methodology of the assessments of the exploration areas. Optimalization of the geological exploration. Projection, realization and assessments of the geological exploration results.

Compulsory literature:

Peters W.C.: Exploration and mining geology. 2nd edn., John Wiley, New York, 1987.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod – charakteristika geologického průzkumu. Tendence určující postavení průzkumu. 2. Metodologické principy (globální strategie, analogie, postupné zpřesňování informací, princip relativní homogenity). Metodické principy (hospodářské potřeba, etapovost, komplexnost, efektivnost). 3. Právní postavení geologického průzkumu. Předpisy a nařízení pro projektování, provádění a hodnocení geologických prací. Střety zájmů. 4. Základy ložiskového průzkumu (průmyslové typy ložisek, metalogeneze, vyhledávací kritéria a příznaky). 5. Základy hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu (teoretické principy, kritéria a příznaky). 6. Metody geologického průzkumu (prospekční, mapovací, geochemické, geofyzikální, geobotanické, geomorfologické, hydrogeologické, inženýrskogeologické, báňsko-historické) 7. Technické prostředky průzkumu (průzkumné vrty, průzkumné hornické práce). 8. Průzkumné systémy. 9. Prognózní hodnocení zájmových oblastí (teoretické principy, obecný prognostický model, přehled metod, příklady prognozních modelů) 10. Optimalizace geologického průzkumu (modely výběru metodického komplexu, modely optimalizace průzkumných systémů a průzkumného procesu). 11. Metodika průzkumu (prognozní fáze, přípravní fáze, realizace programu, vyhodnocovací fáze). 12. Environmentální problémy geologického průzkumu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner