541-0902/03 – Aplikovaná hydrogeochemie (HGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění. Jedná se především o získání znalostí o formách výskytu prvků ve vodách pomocí hydrochemických modelů, o aplikace modelových výsledků na reálné systémy, o hodnocení ekotoxicity vodních systémů na základě znalostí formy výskytu prvků a porovnání s reálnými hodnotami.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí hlavních pojmů a důležitých principů pro úspěšné hydrogeochemické modelování povrchových i podzemních vod. Prohlubuje znalosti v oblasti geochemie vodných systémů, zejména v oblastech distribuce komponent v přírodních vodách, principy acidobazických rovnováh a oxidačně-redukčních procesů, znalosti funkce karbonátových systémů a zákonitosti vzniku a složení litogenních vod.

Povinná literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. 4th ed. Praha: VŠCHT, 2009, 580s. ISBN 978-80-7080-701-9 RACLAVSKÁ, H. Hydrogeochemie, multimediální učební texty (CD-rom). Ostrava: VŠB-TUO, 2004 ŠRÁČEK, O., DATEL, J., MLS, J. Kontaminační hydrogeologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 237s. ISBN 80-246-0521-X ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

ZEMAN, J. Přírodní karbonátové systémy. 1. vyd. Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Scientia, Brno, 2002, 160s. ISBN 80-86258-37-8 ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. Základy hydrogeologie. Brno: Masaryk University, 2003, 186s. ISBN 80-210-3146-8 HOMOLA, V., GRMELA, A. Geologie kapalin a plynů - 2. část. Hydrogeologie. 2. díl. Ostrava: VŠB, 1991, 179s. ISBN 80-7078-093 FETTER, C.W. Applied hydrogeology. 4th Edition. Prentice Hall, Inc, 2001, 598s. ISBN 0-13-088239-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace, praktická cvičení s geochemickými programy, řešení reálných příkladů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Termodynamické funkce. Vzdálenost od rovnováhy. Rychlostní konstanty, teorie přechodového stavu, vliv plochy povrchu a teploty, potenciálová bariéra, dynamická rovnováha. Index nasycení. Aktivity, aktivitní koeficienty. Molární a hmotnostní zlomky, iontová síla, ekvivalenty. Stabilitní diagramy (systémy Si, Al, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb – vodné roztoky, formy výskytu, distribuce a stabilita jako funkce pH). Formy výskytu látek ve vodách (pravé a koloidní roztoky, suspenze, ionty, komplexy, iontové páry, organické komplexy). Chemické a fyzikální vlastnosti vody (struktura, vazby, parciální náboje, rozpouštění tuhých fází, rozpouštění plynů => parciální tlak, Henryho zákon, závislost Henryho konstanty na teplotě). Karbonátový systém (základní složky systému, distribuční koeficienty, uzavřený a otevřený systém, acidobazické titrace, pufrace, Granova fce). Acidobazické reakce (disociace vody, pH, látkové bilance, podmínka elektroneutrality, protonová podmínka, acidita a alkalita, metody stanovení). Oxidačně redukční procesy (elektrochemické potenciály, Nernstova rovnice, redox potenciál, smíšené potenciály, aktivita elektronů, elektrody, Eh/pH diagramy). Organické látky (organický uhlík, chemická spotřeba kyslíku, kontaminanty organického původu, biodegradace, huminové látky apod.). Radioaktivní látky a izotopy v podzemních vodách (dělení, struktura, frakcionace, geochronologie apod.). Způsoby zpracování hydrogeochemických dat, geochemické programy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0532D330040) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2115) Geologické inženýrství (čtyřleté) (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku