541-0917/01 – Environmental Geochemistry (GŽP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Combined Credit and Examination 35+0
Distance Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this subject is information application and regularity from geochemistry to the environment and technogennous mineral phases form the point of view of their other utilization and minimization of occurrence of pollution. The background for assessing of antropogenous contamination is the determination of geogenic background.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět navazuje na základní informace získané během magisterského studia z oblasti geochemie. Látkové a energetické toky v systému: litosféra, hydrosféra, atmosféra, biosféra. Biogenní a antropogenní složky prostředí. Přírodní cykly dusíku, síry, uhlíku a jejich ovlivnění lidskou činností. Kritické zátěže pro acidifikaci, kritické zátěže rizikových prvků. Akumulace a deficit chemických prvků, vliv na zdraví lidské populace. Polétavý prach – fázová analýza, geochemie částic, environmentální a ekotoxikologická rizika. Geochemie krajiny, městských a průmyslových oblastí. Geochemie technogenních minerálních fází (kaly z ČOV, vedlejší energetické produkty, odpady z metalurgické činnosti apod.). Geochemie městských půd („urban soils“). Persistentní organické polutanty (POPs) a rizikové prvky – chování v prostředí – základní geochemické faktory. Hydrogeochemie. Vody ovlivněné hornickou činností. Radioaktivita. Moderní instrumentální metody a metody fázové analýzy.

Compulsory literature:

ALLOWAY B.J.: Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils and their Bioavailability (Environmental Pollution). 2012, Springer Verlag. ISBN 9400744692. BASKARAN M.: Handbook of Environmental Isotope Geochemistry. 2012, Sprinnger.1-951. KILLOPS S., V. KILLOPS: An Introduction to Organic Geochemistry. 2004, Blackwell Science Ltd., 2Rev edition, ISBN-10: 0632065044, 1-408 NELSON E.: Principles of Environmental Geochemistry. 2003, Brooks Cole ISBN-10: 01222290615, 1-528

Recommended literature:

SCHWARTZ J. M., S.F. HAYWARD: Air Quality in America. 2007, A Dose of Reality on Air Pollution Levels, Trends and Health rRsks. AEI Press Washington. ISBN 978-0-8447-7187-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

...................................................................

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3646) Geodesy and Cartography P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P1701) Physics P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P2111) Mining P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P2110) Geological Engineering P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P3904) Engineering Ecology P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P3925) Management of Industrial Systems P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P2102) Mineral Raw Materials P Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes P Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2111) Mining (2101V009) Mining P Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry P Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner