541-0920/01 – Geoecology (GE)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 35+0
Distance Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this subject is acquisition of knowledge about BAT technologies in the area of waste management – landfills. Operation systems of landfills – monitoring (on-line systems). Technology for waste minimization, methods for monitoring of environmental loads (underground water, gasses, noice), technology for soil decontamination. Utilization of biogass and relationship to the biologically degradable wastes.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět navazuje na základní informace získané během studia. Je zaměřen na problematiku výběru lokality, designu skládek, nakládání s odpady při skládkování a technologií uzavírání skládek s následnou rekultivací. Legislativa pro skládkování. Technologie pro minimalizaci environmentálních rizik ze skládkování. On- line metody monitorování vlivu skládky na okolí (emise, imise – kontaminace podzemních vod, analýza rizik). Charakteristika hlavních znečišťujících látek (POPs, VOC) – migrace rizikových prvků a majoritních aniontů. Optimalizace nakládání s odpady v rámci skládkového hospodářství – energetické využití bioplynu, optimalizace procesu nakládání s BRO a BRKO. BAT technologie. Geochemické vlastnosti materiálů používané pro rekultivaci skládek. Technologie dekontaminace zemin a odpadů – termické metody, fyzikálně-chemické metody, technologie biodegradace, elektrochemické metody. Metody posuzování produkce AMD a technologické možnosti jejich minimalizace.

Compulsory literature:

BAGHI A. : Design of landfills and integrated solid waste management. 2006, Environmental Expert. Amozon.com., ISBN 0471254991. p.1-712. FORBES R., Mc. DOUGHAl, P. R. WHITE, P. HINDLE: Integrated solid waste management. 2001. A life cycle inventory. Blackwell Publishing. ISBN: 9780632058891. p.1-544 GRATWOHL P. et al.: Guideline for groundwater risk assessment at contaminated sites (GRACOS), 2003, Campus Druck Tubingen, Germany.

Recommended literature:

TCHOBANGLOUS G., H. THEISEN, S. VIGIL: Integrated soild waste management. Engineering principles and management issue. 2007, Environmental Expert. Amazon.com.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

......................................................................

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Compulsory study plan
2006/2007 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing P Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner