541-1001/03 – Kvartér (KVAR)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR31 prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
NIE096 Ing. Dominik Niemiec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů v kvartéru, být schopen vysvětlit geologické, klimatologické a obecně přírodní jevy a děje, které se v tomto období odehrávaly. Předmět také umožňuje porozumět problematice cyklických změn přírodního prostředí. Po porozumění jednotlivých souvislostí je student schopen využívat GIS a environmentální modely v problematice rekonstrukce přírodního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává základní představu o kvartéru. Zabývá se multidisciplinárně poměry a pochody v kvartéru, zejména geologickými, geomorfologickými a klimatickými oscilacemi a jejich odrazem v přírodním prostředí. Užším zaměřením předmětu je praktické využití poznatků formou projektu v GIS a environmentálních modelech. Předmět syntetizuje poznatky geologie, paleoklimatologie, geomorfologie, biologie a geoarchelogie.

Povinná literatura:

LOŽEK, V. (2011): Po stopách pravěkých dějů. O silách, které vytvářely naši krajinu. Praha, Dokořán. 184 s. ISBN 978-80-7363-301-1 RŮŽIČKOVÁ, E. et al. (2003): Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Praha, Česká geologická služba, 160 s. ISBN: 80-7075-600-4 ZEMAN, A., DEMEK, J. (1984): Kvartér: geologie a geomorfologie. 1. vyd. Praha, SPN, 192 s. GOUDIE D. E., PARKER A.S., ANDERSON A.G. (2007) : Global Environments through the Quaternary. Oxford University Press, 392 s. ISBN-13: 978-0-19-874226-5

Doporučená literatura:

SVOBODA, J. et al. (1994) : Paleolit Moravy a Slezska, Archeologický ústav AV ČR, Brno, 209 s. ISBN 80-901679-1-8 LOŽEK, V. (2011): Po stopách pravěkých dějů. O silách, které vytvářely naši krajinu. Praha, Dokořán. 184 s. ISBN 978-80-7363-301-1 LOŽEK, V. (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha, Dokořán, 198 s. ISBN: 978-80-7363-095-9 DAWSON, A. (1992): Ice Age Earth. Late Quaternary Geology and Climate. London, Routledge, 293 s. ISBN: 0-415-01566-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního programu. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání správně vypracovaného zadání cvičení s aktivní účastí. Podmínkou konání zkoušky je splněný zápočet. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojem kvartér, různé přístupy k jeho vymezení 2. Dělení kvartéru 3. Milankovičovy cykly, kvartérní klimatické oscilace, Iversenův cyklus 4. Vliv dalších geografických a cirkulačních faktorů na klimatické oscilace (termohalinní výměník, vliv salinity středozemní oblasti a severního Atlantiku) 5. Hlavní geologické a geomorfologické procesy v kvartéru (pleistocén a holocén) 6. Glaciální, glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty 7. Eolické sedimenty, význam spraší pro statigrafii kvartéru, pedogenetické procesy 8. Fluviální procesy v pleistocénu a holocénu, význam říčních teras (chronologie, geoarcheologie) 9. Vegetace v kvartéru (Turgajská flóra, vývoj fytocenóz během klimatických oscilací) 10. Fauna v kvartéru (antikvová fauna versus fauna chladných výkyvů, hlavní skupiny obratlovců a bezobratlých a jejich paleontologický a paleoekologický význam) 11. Holocén a chladné výkyvy na jeho počátku, atlantik jako klimatické optimum, vývoj LVS 12. Změny vlivu člověka na okolní přírodu během pleistocénu a holocénu, význam studia kvartéru a kenozoika pro problematiku globálních změn přírodního prostředí 13. Možnosti modelování změn přírodního prostředí a antropogenních vlivů s využitím GIS a numerických modelů I. (ArcGIS Spatial Analyst, IDRISI Land Change Modeler, GCM) 14. Možnosti modelování změn přírodního prostředí a antropogenních vlivů s využitím GIS a numerických modelů II. (SWAT, environmentální modely MIKE)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Zpracování a odprezentování projektu zadaného na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho odprezentování v dohodnutém termínu. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.