541-4003/02 – Pokročilá hydrogeologie (PHG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se věnuje problematice hydrauliky proudění a akumulace podzemních vod v horninovém prostředí, řeší hydrogeologické principy podzemních vod pro aplikaci ve vodním hospodářství. Účelem předmětu je seznámit posluchače s hlavními předpoklady akumulace vod v horninovém prostředí, charakteristikami horninového i zvodněného prostředí, s metodami průzkumu vodních zdrojů, jejich hodnocením, s výpočty zásob vodních zdrojů a jejich jímáním. Nedílnou součástí je výuka zásad ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti prevence (včetně stávající legislativy) i reparace ohrožených zdrojů.

Povinná literatura:

ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. Základy hydrogeologie. Brno: Masaryk University, 2003, 186 s. ISBN 80-210-3146-8 HOMOLA, V., GRMELA, A. Geologie kapalin a plynů - 2. část. Hydrogeologie. 2. díl. Ostrava: VŠB, 1991, 179 s. ISBN 80-7078-093 KRÁSNÝ, J. ET AL. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012, 1143 s. ISBN 978-80-7075-797-0 ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106 s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. 4th ed. Praha: VŠCHT, 2009, 580 s. ISBN 978-80-7080-701-9 MELIORIS, L., MUCHA, I., POSPÍŠIL, P. Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava: SNTL Praha, 1986/88. ŠRÁČEK, O., DATEL, J., MLS, J. Kontaminační hydrogeologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 237 s. ISBN 80-246-0521-X HORNBERGER, G.M., RAFFENSPERGER, J.P., WIBERG, P.L., ESHLEMAN, K.N. Elements of Physical Hydrology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998, 388 s. ISBN 978-1-421-41373-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Aplikovaná hydrogeologie a její úkoly (základní typy a jejich charakteristiky). 2. Zásady konstrukce a lokalizace odběrových a pozorovací hydrogeologických vrtů. 3. Metody získávání hydraulických parametrů - laboratorní zkoušky, empirické vzorce, hydrodynamické zkoušky. Okrajové podmínky. 4. Čerpací zkoušky v podmínkách ustáleného proudění (volná a napjatá hladina). Čerpací zkoušky v podmínkách neustáleného proudění (Theis, Jacob). Stoupací zkoušky a jejich význam. 5. Zásoby podzemních vod - druhy a jejich stanovení (přírodní zdroje, indukované zdroje, využitelné množství). Klasifikace zásob a zdrojů podzemních vod. Prameny – jejich využití, klasifikace (měření vydatnost, klasifikace pramenů, metody zpracování dat). 6. Hydrogeologická rajonizace a hydrologické regiony (význam rajónů a regionů, jejich vývoj). 7. Hydrogeologické práce (projektová příprava - zadání a projekt, provádění prací, vyhodnocování prací, hydrogeologické mapy, řezy a ostatní dokumentace). 8. Základní zásady hydrogeologického průzkumu prostých podzemních vod. (úkoly a cíle průzkumu, obsahy jednotlivých etap průzkumu, účelový průzkum, malé - střední a velké akce). 9. Základní zásady hydrogeologického průzkumu při těžbě ložisek nerostných surovin. (úkoly a cíle průzkumu, obsahy průzkumu pro různé typy ložisek, dokumentace průzkumu). 10. Minerální a termální vody (druhy, tvorba, zřídelní struktury, režim zřídel, jímání těchto vod). Ochrana minerálních a termálních vod, problematika jejich likvidace. Základní zásady hydrogeologického průzkumu minerálních a termálních vod (obsah jednotlivých etap, provozní sledování, problematika těžby). 11. Hydrogeologické práce pro účely zřizování skládek odpadů (základní požadavky průzkumu, monitorovací síť, klasifikace prostředí). 12. Hydrogeologie pro stavební účely (ochrana staveb před podzemními vodami, povrchové a hlubinné odvodňování). Vliv staveb na změny režimu podzemních vod (vzdouvání, drenáž, infiltrace). 13. Ochrana podzemních vod před znečištěním (příčiny a druhy kontaminace podzemních vod, metody ochrany, způsoby sanace znečištění, pásma hygienické ochrany).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 75%. Nepovinné přednášky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních minimálně 75%. Odevzdání správně splněných všech úkolů ze cvičení. Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Písemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie AG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie AG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie AG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.