541-4005/01 – Praktická hydrogeochemie (PHGCH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GER0092 doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se věnuje problematice chemismu podzemních vod v režimu jejich proudění na kontaktu s horninovým prostředím i v místech jejich akumulace, řeší hydrogeochemické principy podzemních vod pro aplikaci ve vodním hospodářství. Účelem předmětu je seznámit posluchače s hlavními zákonitostmi podzemních vod v horninovém prostředí, charakteristikami horninového i zvodněného prostředí, s metodami studia chemismu vodních zdrojů, jejich hodnocením a modelovými predikcemi jejich vývoje. Nedílnou součástí je výuka zásad ochrany podzemních vod v oblasti prevence (včetně stávající legislativy) i reparace ohrožených zdrojů.

Povinná literatura:

PITTER, P. Hydrochemie. 4th ed. Praha: VŠCHT, 2009, 580 s. ISBN 978-80-7080-701-9 ŠRÁČEK, O., DATEL, J., MLS, J. Kontaminační hydrogeologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 237 s. ISBN 80-246-0521-X ZEMAN, J. Přírodní karbonátové systémy. 1. vyd. Brno: NAUMA, 2002, 160 s. ISBN 80-86258-37-8 ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106 s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

PAČES, T. Základy geochemie vod. Praha: Academia, 1983, 300 s. RACLAVSKÝ, K., RACLAVSKÁ, H., HOMOLA, V. Geochemie. Učební texty, CD-ROM, 2001. MRŇA, F. Užitá geochemie. Praha: Academia, 1991, 415 s. RICHARDSON, S.M., MCSWEEN, H.Y. Geochemistry: Pathways and Processes. New York, NY: Prentice Hall, 1988, 363 s. ISBN 0-231-12440-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace, praktická cvičení s geochemickými programy, řešení reálných příkladů. Předmět je ukončen zápočtem ze cvičení a písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Termodynamické funkce. Vzdálenost od rovnováhy. 2. Rychlostní konstanty, teorie přechodového stavu, vliv plochy povrchu a teploty, potenciálová bariéra, dynamická rovnováha. 3. Index nasycení. 4. Molární a hmotnostní zlomky, iontová síla, ekvivalenty. 5. Stabilitní diagramy (systémy Si, Al, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb – vodné roztoky, formy výskytu, distribuce a stabilita jako funkce pH). 6. Formy výskytu látek ve vodách (pravé a koloidní roztoky, suspenze, ionty, komplexy, iontové páry, organické komplexy). 7. Chemické a fyzikální vlastnosti vody (struktura, vazby, parciální náboje, rozpouštění tuhých fází, rozpouštění plynů => parciální tlak, Henryho zákon, závislost Henryho konstanty na teplotě). 8.Karbonátový systém (základní složky systému, distribuční koeficienty, uzavřený a otevřený systém, acidobazické titrace, pufrace, Granova fce). 9. Acidobazické reakce (disociace vody, pH, látkové bilance, podmínka elektroneutrality, protonová podmínka, acidita a alkalita, metody stanovení). 10. Oxidačně redukční procesy (elektrochemické potenciály, Nernstova rovnice, redox potenciál, smíšené potenciály, aktivita elektronů, elektrody, Eh/pH diagramy). 11. Organické látky (organický uhlík, chemická spotřeba kyslíku, kontaminanty organického původu, biodegradace, huminové látky apod.). 12. Radioaktivní látky a izotopy v podzemních vodách (dělení, struktura, frakcionace, geochronologie apod.). 13. Způsoby zpracování hydrogeochemických dat, geochemické programy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních minimálně 75%. Odevzdání správně splněných všech úkolů ze cvičení. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní