541-4006/01 – Jímání podzemních vod (JPV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jímáním rozumíme odběr vody z vodního zdroje prostřednictvím jímacího objektu. Jímání podzemních, ale i povrchových vod musí zabezpečovat hygienicky nezávadný, technicky účelný, bezpečný a hospodárný odběr. Jímání podzemní vody je dovršení průběhu průzkumných prací. Správně vybudované jímací objekty musí umožnit optimální odčerpávání zásob podzemních vod, jejich ochranu, měření hladin a chemické složení vody. Filtrační část jímacího objektu musí propouštět vodu s minimálními tlakovými ztrátami, aniž by docházelo ke kolmataci či sufozi. V tomto předmětu jsou podrobně probrány otázky související s projekcí a realizací jímacích objektů a také způsoby výstroje pozorovacích objektů nutných pro kontrolu jímání a ochrany podzemních vod. Největší pozornost je věnována výstroji, poněvadž právě při vystrojování vzniká nejvíce chyb a nesprávná výstroj pak působí problémy po celou dobu funkce jímacího objektu. Předmět se zaměřuje rovněž na údržbu a regeneraci objektů a měřicí techniky, na kterou musí být pamatováno již při projekci jímacích objektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Postupné ubývání zásob vody nebo přímo nedostatek vody v různých částech světa způsobil, že se voda v posledních letech dostává stále více do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti ve všech zemích. S rozvojem průmyslu, zemědělstvím a s růstem životní úrovně spotřeba vody roste, roste však i znečištění povrchových a podzemních vod průmyslem, těžbou, stavebnictvím a zemědělstvím. Objektem zájmu tohoto předmětu je proto zajištění zásob kvalitní pitné a užitkové vody i stanovení ochranných opatření proti jejich znečišťování, které již přímo souvisí s ochranou životního prostředí jako celku. Problematika jímání podzemních vod je jedním z oborů aplikované hydrogeologie. Představuje rozsáhlou oblast, zahrnující jímání podzemních vod pro vodovodní zásobování, meliorace a jímání podzemních vod při odvodňování ve stavebnictví a hornictví.

Povinná literatura:

KLEMPA, M.; ŠANCER, J.; MALIŠ, J.; ZUBÍČEK, V.: Technické průzkumné a vrtné práce – Vrty pro hydrogeologické účely, vrtné práce v inženýrské geologii a geotechnice, vrtné práce ve stavebnictví. Marionetti Press, Ostrava, 2019. ISBN: 978-80-905737-2-7 KRÁSNÝ, J.: Podzemní vody České republiky: regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012. ISBN: 978-80-7075-797-0 MISSTEAR, B.; BANKS, D.; CLARK, L.: Water Wells and Boreholes (2nd Edition). John Wiley & Sons, 2017. ISBN: 978-1-118-95170-5 ZELINKA, Z.: Studny. Grada Publishing, 2013. ISBN: 978-80-247-4482-7

Doporučená literatura:

HRKAL, Z.: Voda včera, dnes a zítra. Mladá fronta a.s., Praha, 2018. ISBN: 978-80-204-4989-4 JANOŠKA, M.: Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1615-7 PITTER, P.: Hydrochemie. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-928-0 TODD, D., K.: Groundwater Hydrology,2sc Edition. Wiley, USA. ISBN: 9788126508365

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Zpracování projektů zadaných na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody hydrogeologického průzkumu 2. Podklady pro jímání podzemních vod (směr proudění, fyzikální a chemické vlastnosti, petrografické složení a zrnitost hornin) 3. Právní předpisy a normy 4. Klasifikace jímacích objektů 5. Horizontální jímadla vody 6. Vertikální jímadla vody, kombinovaný způsob jímání 7. Situování jímacích objektů 8. Způsoby a zařízení pro hloubení jímacích objektů 9. Konstrukce jímacích objektů 10. Filtry 11. Jímací a čerpací zkoušky 12. Čerpací zařízení 13. Testerovací zařízení 14. Odvodňovací horizontální vrty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Součástí cvičení je průběžná práce na zadaném projektu, finální prezentování a odevzdání závěrečné zprávy. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Zkouška je složena z písemné, přípravné části a následné diskuse na zadaná témata. Znalosti jsou prověřovány v rozsahu přednášek a cvičení a uvedené odborné literatury.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho prezentování v dohodnutém termínu. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.