541-4007/01 – Ground Water and Soil Protection and Remediation (OSVP)

Gurantor departmentDepartment of Geological EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GER0092 doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Our intention is to provide a broad coverage of topics (see annotation of the course) in order to acquaint students with the basic principles of the subject taught and their practical applications.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět si klade za cíl studenty přehledně seznámit s širokou škálou kontaminantů v podzemních vodách a půdách – organické, anorganické kontaminanty, bakteriologická kontaminace atd. Věnuje se rovněž transportu kontaminantů v saturované zóně v podzemních vodách i v nesaturované zóně – transportní procesy: advekce, hydrodynamická disperze, sorpce, degradace. Součástí předmětu je i část věnovaná procesům přirozené atenuace, resp. metodice hodnocení přirozené atenuace na kontaminovaných lokalitách. Zabývá se rovněž metodami průzkumu (saturovaná, nesaturovaná zóna, monitorovací systémy) a obecné ochraně vod (ochrana tvorby podzemních vod, ochrana vod před nadměrným využíváním, ochranná pásma pitných vod, ochrana minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod atd.). V závěru se předmět věnuje základním sanačním metodám podzemních vod (např. aktivní a pasivní metody, sanace saturované, nesaturované zóny), charakterizuje analýzu rizik kontaminovaného území a metodika pro její realizaci. S tím souvisí i seznámení s legislativou v ochraně podzemních a povrchových vod.

Compulsory literature:

JIAO, J., POST, V. Coastal Hydrogeology. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, 404 s. ISBN 978-1-139-34414-2, https://doi.org/10.1017/9781139344142 ROGERS, N., BLAKE, S., BURTON, K., WIDDOWSON, M., PARKINSON, I., HARRIS, N. An Introduction to Our Dynamic Planet. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008, 398 p, ISBN 978-0-521-49424-3 HORNBERGER, G.M., RAFFENSPERGER, J.P., WIBERG, P.L., ESHLEMAN, K.N. Elements of Physical Hydrology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998, 388 s. ISBN 978-1-421-41373-0 APPELO, C.A.J., POSTMA, D. Geochemistry, Groundwater and Pollution. Rotterdam: A.A. Balkema, 1993, 536 s. ISBN 04-1536-421-3

Recommended literature:

FETTER, C.W. Applied hydrogeology. 4th Edition. Prentice - Hall, Inc, 2001, 598 s. ISBN 0-13-088239-9 BRASSINGTON, R. Field Hydrogeology. London : Geological Society of London, 2007, 264 s. ISBN 978-0-470-01828-6 DOMENICO, P.A., SHWARTZ, F.W. Physical and Chemical Hydrogeology, 2nd edition. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997, 528 s. ISBN 978-0471597629 PENNINGTON, K.L., CECH, T.V. Introduction to Water Resources and Environmental Issues. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010, 468 s. ISBN 978-0-521-86988-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Seminar work, continuous check of tasks in the exercises. Written exam.

E-learning

lms.vsb.cz

Other requirements

The study of recommended literature.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Overview of contaminants in groundwater, evaluation of groundwater quality, organic, inorganic pollutants, bacteriological contamination of groundwater. 2. Transport of contaminants, basic concepts, transport processes, solution of transport equations. 3. General principles and methods of pollution survey, main types of survey methods and their use. 4. Groundwater sampling and monitoring systems, state, regional and local groundwater monitoring networks, methodology, databases, outputs. 5. Main types of contamination and their research, metal contamination, behavior of metals in groundwater and soil. 6. Transport of organic pollutants, hydraulics of NAPL´s propagation, distribution of organic substances between phases. 7. Contamination from landfills and septic systems, contamination from mining waste. 8. Basics of groundwater remediation and unsaturated zones, basic principles of remediation. 9. Optimization of “classical” methods of remediation of saturated and unsaturated zone by ex- and in-situ methods, new methods of active remediation of groundwater polluted with oil and ClU (biosparging, bioslurping, thermally supported venting and sparging, dehalogenation of ClU in situ, etc.). 10. Passive methods of remediation (barriers, phytoremediation). 11. Preventive protection of groundwater, general protection of water, protection of groundwater formation, protection of water against excessive use, protection zones of water resources. 12. Assessment and mapping of groundwater vulnerability. 13. Legislation in the protection of groundwater and surface water. 14. Modeling software in the field of environmental contamination.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  18 3
Mandatory attendence participation: Compulsory participation in seminars at least 75%. Optional lectures.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Compulsory participation in seminars at least 75%. Submission of all correctly completed tasks from seminars. Optional lectures. The condition for passing the course is to master the materials according to the content of the course. Written exam.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0724A290013) Water – Strategic Resource PHH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0724A290013) Water – Strategic Resource PHH K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0532A330041) Applied Geology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (N0532A330041) Applied Geology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N0532A330041) Applied Geology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N0532A330041) Applied Geology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N0724A290013) Water – Strategic Resource PHH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0724A290013) Water – Strategic Resource PHH K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0532A330041) Applied Geology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0532A330041) Applied Geology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0724A290013) Water – Strategic Resource PHH K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0724A290013) Water – Strategic Resource PHH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0724A290013) Water – Strategic Resource PHH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0724A290013) Water – Strategic Resource PHH K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.