541-4007/01 – Ochrana a sanace vod a půd (OSVP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GER0092 doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět si klade za cíl studenty přehledně seznámit s širokou škálou kontaminantů v podzemních vodách a půdách – organické, anorganické kontaminanty, bakteriologická kontaminace atd. Věnuje se rovněž transportu kontaminantů v saturované zóně v podzemních vodách i v nesaturované zóně – transportní procesy: advekce, hydrodynamická disperze, sorpce, degradace. Součástí předmětu je i část věnovaná procesům přirozené atenuace, resp. metodice hodnocení přirozené atenuace na kontaminovaných lokalitách. Zabývá se rovněž metodami průzkumu (saturovaná, nesaturovaná zóna, monitorovací systémy) a obecné ochraně vod (ochrana tvorby podzemních vod, ochrana vod před nadměrným využíváním, ochranná pásma pitných vod, ochrana minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod atd.). V závěru se předmět věnuje základním sanačním metodám podzemních vod (např. aktivní a pasivní metody, sanace saturované, nesaturované zóny), charakterizuje analýzu rizik kontaminovaného území a metodika pro její realizaci. S tím souvisí i seznámení s legislativou v ochraně podzemních a povrchových vod.

Povinná literatura:

ŠRÁČEK, O., DATEL, J., MLS, J. Kontaminační hydrogeologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 237 s. ISBN 80-246-0521-X KLECKOWSKI, S.A. et al. Ochrona wod podziemnych. Warszawa, 1984. MELIORIS, L., MUCHA, I., POSPÍŠIL, P. Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava: SNTL Praha, 1986/88. ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106 s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

PELIKÁN, V. Ochrana podzemních vod. SNTL Praha, 1983. KRÁSNÝ, J. ET AL. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012, 1143 s. ISBN 978-80-7075-797-0 ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. Základy hydrogeologie. Brno: Masaryk University, 2003, 186 s. ISBN 80-210-3146-8 RICHARDSON, S.M., MCSWEEN, H.Y. Geochemistry: Pathways and Processes. New York, NY: Prentice Hall, 1988, 363 s. ISBN 0-231-12440-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled kontaminantů v podzemních vodách, hodnocení kvality podzemních vod, organické, anorganické polutanty, bakteriologická kontaminace podzemních vod. 2. Transport kontaminantů, základní pojmy, transportní procesy, řešení rovnic transportu. 3. Obecné zásady a metody průzkumu znečištění, hlavní druhy průzkumných metod a jejich použití. 4. Vzorkování podzemních vod a monitorovací systémy, státní, regionální a lokální monitorovací sítě podzemních vod, metodika, databáze, výstupy. 5. Hlavní typy kontaminace a jejich průzkum, kontaminace kovů, chování kovů v podzemní vodě a půdě. 6. Transport organických polutantů, hydraulika šíření NAPL´s, distribuce organických látek mezi fázemi. 7. Kontaminace ze skládek a septických systémů, kontaminace z důlních odpadů. 8. Základy sanace podzemních vod a nesaturované zóny, základní principy sanace. 9. Optimalizace „klasických“ metod sanace saturované i nesaturované zóny metodami ex- a in- situ, nové metody aktivní sanace podzemních vod znečištěných ropnými a ClU (biosparging, bioslurping, termicky podporovaný venting a sparging, dehalogenace ClU in situ, aj.). 10. Pasivní metody sanace (bariéry, fytoremediace). 11. Preventivní ochrana podzemních vod, obecná ochrana vod, ochrana tvorby podzemních vod, ochrana vod před nadměrným využíváním, ochranná pásma vodních zdrojů. 12. Hodnocení a mapování zranitelnosti podzemních vod. 13. Legislativa v ochraně podzemních a povrchových vod a modelovací software v oblasti kontaminace prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 75%. Nepovinné přednášky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních minimálně 75%. Odevzdání správně splněných všech úkolů ze cvičení. Nepovinné přednášky. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu. Písemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina PHH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.