542-0002/02 – Rock Mechanics (MH)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOF10 doc. Ing. Pavel Hofrichter, CSc.
MIH30 Ing. Petr Michalčík
PET40 prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
SPI74 Ing. Ota Špinka
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je naučit studenty hodnotit vlastnosti hornin a správně aplikovat tyto vlastnosti na manipulaci s horninami hlavně v postupech spojených s procesem úpravnictví a kvalitativního hodnocení hornin z hlediska dalšího využití.

Compulsory literature:

Petroš,V.: Vlastnosti hornin a horského masivu. Skripta pro specializační studium „Hornická geomechanika a geofyzika“, ES VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80- 7078-720-1 Vavro,M., Hofrichter,P., Petroš,V.: Mechanika hornin a masivu. Skriptum ES VŠB Ostrava, 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Fyzikální vlastnosti hornin. 2. Fyzikálně chemické vlastnosti hornin. 3. Metody zjišťování pevnosti hornin v tahu. 4. Metody zjišťování pevnosti hornin v tlaku. 5. Metody zjišťování pevností při tečném namáhání. 6. Přetvárné charakteristiky hornin – modul přetvárnosti, modul pružnosti, Poissonovo číslo, součinitel boční tlačivosti. 7. Reologické charakteristiky hornin – plouživost, relaxace. 8. Činitelé ovlivňující naměřené mechanické vlastnosti hornin. 9. Reologické modelování. 10. Mezní stavy v geomechanice. 11. Rozložení napětí v hornině při různých druzích namáhání. 12. Obecné technologické vlastnosti hornin. 13. Vlastnosti hornin určující jejich kvalitu z hlediska dalšího použití. 14. Zákonitosti pohybu přirozeně sypkých a rozpojených hornin.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner