542-0030/03 – Dobývání v obtížných podmínkách dolů a lomů (DOPDaL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí klasifikovat typy organizačních struktur (anomálních - obtížných podmínek dolů) a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Dalším cílem předmětu je výuka a řešení nejsložitějších úkolů při dobývání v závalových polích a dobývání ložisek ztížené havarijními stavy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou vedení hornických prací v oblastech s nebezpečím vzniku anomálních geomechanických jevů a v oblastech s nebezpečím průvalu vod. Jsou rozebrána strategická taktická a operativní opatření proti vzniku anomálních geomechanických jevů a k eliminaci jejich důsledků. Dále jsou rozebrány zásady vedení důlních děl v oblastech zvodnělých horizontů v nadloží nebo podloží ložiska. Dalším účelem předmětu je obeznámit studenty s těžbou za extrémních podmínek, tj. průvaly vod, výskyt pevných a velmi pevných poloh, dobývání v závalových polích a po bývalé hlubinné těžbě, apod.

Povinná literatura:

Hudeček,V.:Řešení problematiky průtrží hornin a plynů na uhelných dolech. Publikace pro posluchače rekvalifikačního studia, VŠB-TUO 1993 Rozhodnutí OBÚ V Ostravě č.j.3895/2002 a Instrukce pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů,2002 Petroš,V.: Problematika důlních otřesů. Dobývání uhlí v obtížných důlně-geologických podmínkách, VŠB – TU Ostrava, 1999 Kryl, Milič - Technologie lomového dobývání uhelných ložisek II., Dobývání v obtížných podmínkách

Doporučená literatura:

Kryl,V.-Vavruška,O.: Návody do cvičení z lomového dobývání, skriptum ES VŠB, Ostrava, Ostrava, 1988, 202 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování programu s problematikou obtížných podmínek dolu nebo lomu

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika obtížných podmínek exploatace na uhelných a neuhelných lomech. 2. Dobývání v podmínkách slojí či ložiska zasažených výraznými tektonickými poruchami v podmínkách svahových sutí, zvodněných zemin. 3. Dobývání v podmínkách výskytu pevných a těžkorozpojitelných poloh skrývkového masivu a věčně zmrzlých hornin. 4. Dobývání v podmínkách těžeb v závalových polích uhelných lomů. 5. Zakládání výsypek a odvalů v podmínkách výskytu a zakládání tzv. zemin nevhodných pro zakládání. 6. Odborná exkurze na vybraném lomu s obtížnými podmínkami – charakteristika. 7. Strategická, taktická a operativní protiotřesová opatření 8. Aktivní a pasivní prostředky protiotřesového boje 9. Zkušenosti z řešení protiotřesového boje v zahraničí 10. Legislativa protiotřesového boje 11. Zásady projektování hornické činnosti v oblastech s nebezpečím průtrží plynů a hornin 12. Metody aktivní a pasivní protiprůtržové prevence 13. Zásady vedení hornických prací pod detritem 14. Vedení hornických prací v oblastech se zvodnělými nadložními nebo podložními vrstvami

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání zápočtové práce. Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.