542-0063/02 – Supplementary Processes (PP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Nováček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1980/1981Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

In the object there are lit bases fluid flow, patterns dividing liquid and solid phase with filtration. Farther there are defined sedimentation patterns solid elements in liquid environment and their practical applications, fundamentals of the fluidace process and liquid mixture.

Compulsory literature:

1. Nováček, J.: Pomocné procesy I. Skriptum HGF - VŠB TU Ostrava, 1997. 2. Nováček, J.: Pomocné procesy II. Skriptum HGF - VŠB TU Ostrava, 1998. 3. Tuček, F.- Chudoba, J.- Koníček, Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody. SNTL Praha, 1988. 4. Řepka, V. - Návody do cvičení z pomocných procesů. Skriptum HGF VŠB TU Ostrava 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: I. Úvod, vymezení obsahu předmětu (1 hod.) II. Proudění tekutin (15 hod.) l. Základní pojmy, hmotnostní bilance, bilance hybnosti proudící tekutiny. 2. Proudění ideální tekutiny. 3. Proudění nestlačitelné tekutiny potrubím, výpočet proudění potrubím. 4. Doprava tekutin pomocí čerpadel, výpočet potrubních systémů s čerpadlem. III. Filtrace (10 hod.) 1. Proudění tekutiny nehybnou vrstvou zrnitého materiálu. 2. Popis filtrace. 3. Bilance filtru. 4. Rychlost filtrace. 5. Výpočty filtračních aparátů (kalolis, bubnový filtr, odstředivka). 6. Popis dalších filtračních zařízení, vliv technologických parametrů na účinnost filtrace. Cvičení: l. Úvodní cvičení - obecné pokyny pro průběh cvičení (bezpečnost, oblečení, manipulace se zařízením, způsob zpracování a termíny odevzdání protokolů) - přehled úloh cvičení pro zimní semestr - zadání problematiky pro 2. cvičení - opakování látky 2. Základní úlohy bilančních výpočtů - příklady hmotnostních bilancí jednoduchého periodického a kontinuálního systému bez chemické reakce v ustáleném stavu - příklady hmotnostní bilance složitého systému bez chemické reakce v ustáleném stavu 3. Základní úlohy hydrostatiky - výpočet tlakových poměrů v nádobách - tlak na rovinné plochy - příklady působení tekutiny v poli odstředivé síly 4. Proudění dokonalé (ideální) kapaliny - příklady výpočtu objemového průtoku - příklady výpočtu statického tlaku v průřezech - příklady výpočtu hydraulického spádu - příklady měření a výpočtu rychlosti proudění 5.- 6. Proudění skutečných kapalin - příklady výpočtu ztrátové energie při proudění potrubím - příklady výpočtu tlakové ztráty a objemového průtoku - výpočet součinitele tření a místních odporů (Re, epsilon, lambda) 7. Výtok z nádob, hydraulický výpočet potrubí - příklady výpočtu parametrů potrubí - příklady výpočtu výtoku kapaliny z nádob 8. Výpočet základních parametrů při čerpání odstředivými čerpadly - příklady výpočtu měrné práce, pracovní výšky čerpadla - příklady výpočtu příkonu čerpadla a elmotoru při dané účinnosti - příklady výpočtu charakteristiky čerpadla a potrubí 9. Měření průtokového součinitele měřící clony - měření průtoku a tlaku manometru clony při různé poloze regulačního ventilu - výpočet součinitele clony použité k měření rychlosti průtoku 10. Měření ztrát tlaku v přímém potrubí - měření ztrát tlaku při různém průtoku potrubím - stanovení součinitele tření, stanovení Re 11.- 12. Měření ztráty tlaku v místních odporech potrubí - měření ztráty tlaku ve ventilech při různém průtoku - měření ztráty tlaku v kolenech a T kusech - výpočet součinitele odporu l3. Měření charakteristiky odstředivého čerpadla - měření charakteristiky odstředivého čerpadla a jeho konstrukce - měření universální charakteristiky odstředivého čerpadla a jeho konstrukce l4. Exkurse na úpravnu uhlí v OKR. 15. Závěrečné cvičení (test, opakování, zápočet).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.