542-0101/02 – Soil Mechanics (MZ)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
PET40 prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

The aim of the subject is to provide the students with the knowledge of physical and mechanical properties of soils, knowledge of the stress and deformable alternations of the rock body due to outer load and stress, as well as solving of basic stability problems.

Compulsory literature:

Šimek,J. a kol.: Mechanika zemin, učebnice SNTL Praha, 1990 Myslivec,A. a kol.: Mechanika zemin, učebnice SNTL/ALFA Praha/Bratislava, 1970

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Geneze zemin a jejich mineralogické složení 2. Zemina jako dispersní systém 3. Voda v zeminách 4. Fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin, jejich specifika a metody určování 5. Konsolidace zemin 6. Napětí v zemním tělese od vnějšího namáhání 7. Stav mezní rovnováhy a porušení zemin 8. Únosnost podzákladí 9. Stabilita svahů a metody řešení úloh 10. Stabilita těles zemních hrází 11. Sanace sesuvů 12. Tlak zemin na opěrné konstrukce 13. Ovlivňování vlastností zemin 14. Geomechanický monitoring a zvláštní úlohy mechaniky zemin

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner