542-0217/07 – Technologie hlubinného dobývání ložisek (THDL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Technologie hlubinného dobývání ložisek a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V návaznosti na předmět Dobývání ložisek se detailně probírají technologie, využitelné při hlubinném dobývání ložisek uhelných, rudných, nerudných i uranových v běžných i složitých báňsko-geologických podmínkách při respektování příslušných bezpečnostních předpisů a vhodných mechanizačních prostředků. Klasické dobývací metody jsou doplněny o dobývací metody netradiční a geotechnologické.

Povinná literatura:

GRYGÁREK, J., KRYL,V., PETROŠ,V.,HUDEČEK,V.: Základy hornictví, skripta IHI VŠB –TU-Ostrava,2004,ISBN 80-7078-693-2, 216 s. GRYGÁREK,J.: Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek. ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1995, ISBN 80-7078-258-7, 157 s. SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6

Doporučená literatura:

VAVRO,M., DIRNER,V., LÁT,J., PETROŠ,V.: Technologie hlubinného dobývání, ES VŠB – TU, 1993 Časopisy Uhlí,Rudy,geologický průzkum (www.zsdnp.cz)ISSN 1210-7697 Týdeník Horník (www.týdenik-hornik.cz) kolektiv autorů: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru, Anagram 2003, 564 str. ISBN 80-7342-016-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Sm.práce,kontrolní test.

E-learning

The student will learn how to classify the basic types of organizational structures in the subject Technologies of Underground Mining of Deposits and how to identify their strengths and weaknesses. The aim is to define and reproduce facts, to interpret acquired pieces of information in new situations and to compare them. Subsequently, the students will learn how to analyse information, connect pieces of information, order information according to importance and use it in experiments and synthesis with a view to definite recommendations.

Další požadavky na studenta

====================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Vedení důlních děl ve vztahu k dobývací metodě. 2. Dobývání pilířováním, zátinkováním a komorováním. 3. Stěnování v podmínkách uhelných i rudných dolů vč. likvidace vyrubaného prostoru. 4. Metoda komora-pilíř ve světovém i českém hornictví. 5. Nadpatrové a podpatrové dobývání. 6. Způsoby dobývání mocných uhelných slojí v lávkách. Vzájemné srovnání a možná mechanizace. Dobývání mocných hnědouhelných slojí. 7. Rozbor možností dobývání strmě uložených uhelných slojí. 8. Moderní vybavení stěnových porubů na uhelných dolech. Nákliz a výkliz mechanizovaných výztuží. 9. Základka jako faktor, omezující poklesy povrchu. Prostá, zpevněná resp. proplavená základka. 10. Dobývání uhelných ložisek v obtížných báňsko-geologických podmínkách. 11. Způsoby dobývání ložisek rudných, nerudných a uranových ložisek,technologie hlubinného dobývání rudných a nerudných ložisek, zvláštnosti v dobývání uranových rud. . 12. Technologické procesy při hlubinném dobývání rud a uranu. 13. Netradiční způsoby hlubinného dobývání ložisek. Vybrané geotechnologické metody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání zápočtové práce. Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MTD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MTD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MTD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MTD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MTD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MTD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.