542-0231/03 – Mining Geomechanics (HG)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOF10 doc. Ing. Pavel Hofrichter, CSc.
MIH30 Ing. Petr Michalčík
PET40 prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
SPI74 Ing. Ota Špinka
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course aims to acquaint students with the characteristics of the original přetvárného state of stress and rock mass and its changes during the excavation mine and subsequent conquest. Students should use the knowledge of the subject of rock and soil mechanics to practical calculations with regard to the design of reinforcement, and forecasts of anomalous phenomena.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Project work

Summary

This subject deals at the first with stress and deformation state of rock mass before mining activities. Than follow on changes in the rock mass during mining activities. Separately it is explained for linear mine workings and for large mining workings. For mining methods with pillar leaving, dimensioning of that pillar is important. At mining methods like long walking stress- deformation state of rock mass is important for right choose of technological arrangements. The attention to the anomalous rock mass behaviour is paid.

Compulsory literature:

Petroš,V.: Mining Geomechanics VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Ostrava 2005,ISBN 80-248-0809-9 Hoek, E., P.K.Kaiser, W.F.Bawden:Support of Underground Excavations in Hard Rock.A.A.Balkema, Rotterdam 1995, ISBN 90-5410-187-3

Recommended literature:

ZANG, Arno a Ove STEPHANSSON: Stress field of the Earth's crust. Dordrecht: Springer, c2010. ISBN 978-1-4020-8443-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Charakteristika geostatického a původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu. 2. Změny v horském masivu v okolí dlouhých důlních děl. 3. Klasifikace horského masivu (Rock Mass Rating a další systémy), hodnocení stability skalních stěn na kamenolomech. 4. Napěťové proměny při dobývacích metodách s ponecháváním pilířů, dimenzování pilířů. 5. Deformační poměry za postupujícím porubem při dobývání na široké porubní frontě pod různě pevným nadložím. 6. Klasifikace průvodních hornin při dobývání na dlouhé porubní frontě. 7. Stanovení potřebného odporu porubní výztuže v plochém uložení a v podmínkách s nebezpečím ujíždění vrstev. 8. Vlivy působící na rozložení napětí v okolí porubů a na deformační poměry v udržovaném porubním prostoru. 9. Činitelé ovlivňující vznik důlních otřesů, prognóza vzniku důlních otřesů. 10. Činitelé ovlivňující vznik průtrží plynů a hornin, prognóza průtrží plynů a hornin. 11. Průběh uvolňování důlních plynů při dobývání v závislosti na tlakových a deformačních poměrech v okolí porubů. 12. Stlačitelnost základky, problematika stanovení, možnosti ovlivnění, průběh stlačování základky ve vyrubaném prostoru. 13. Modelování v hornické geomechanice – matematické modelování, fotoelasticimetrické modelování, modelování ekvivalentními materiály. 14. Sledování napěťových a deformačních změn v horském masivu, geomechanický monitoring.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 26  0
                Other task type Other task type 7  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner