542-0231/09 – Hornická geomechanika (HG)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN0068 Ing. Miroslav Janega
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s charakteristikou původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu a jeho změnami při ražení důlních děl a následném dobývání. Student by měl využít znalosti z předmětu mechanika hornin a zemin k praktickým výpočtům a to s ohledem na dimenzování výztuží, či prognózy anomálních jevů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu jsou posluchači nejprve seznamováni s charakteristikou původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu a jeho změnami při ražení důlních děl a následném dobývání. Další část je věnována klasifikaci horského masívu, a to jak s ohledem na dimenzování výztuží, tak prognózy anomálních jevů. Závěrečné přednášky jsou věnovány geomechanickému monitoringu a modelování.

Povinná literatura:

Ptáček, J.: Prognóza důlních otřesů a geotechnický monitoring [CD-ROM]. VŠB - TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3328-6. Petroš, V.:Dimenzování porubní výztuže, Institut 542, HGF, VŠB TU Ostrava 2002 Petroš, V.:Vlastnosti hornin a masívu, Institut 542, HGF, VŠB TU Ostrava 2002 Petroš,V.: Mining Geomechanics VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0809-9

Doporučená literatura:

Petroš, V.:Geomechanický monitoring, Institut 542, HGF, VŠB TU Ostrava 2002 Vavro,M., Hofrichter,P., Petroš,V.: Mechanika hornin a masivu. Skriptum VŠB Ostrava, 1984 Hoek, E., P.K.Kaiser, W.F.Bawden:Support of Underground Excavations in Hard Rock.A.A.Balkema, Rotterdam 1995, ISBN 90-5410-187-3 ZANG, Arno a Ove STEPHANSSON: Stress field of the Earth's crust. Dordrecht: Springer, c2010. ISBN 978-1-4020-8443-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test, písemná a ústní část zkoušky

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na konzultacích a kontrola předložených zpráv v průběhu semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika geostatického a původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu. 2. Změny v horském masivu v okolí dlouhých důlních děl. 3. Klasifikace horského masivu (Rock Mass Rating a další systémy), hodnocení stability skalních stěn na kamenolomech. 4. Napěťové proměny při dobývacích metodách s ponecháváním pilířů, dimenzování pilířů. 5. Deformační poměry za postupujícím porubem při dobývání na široké porubní frontě pod různě pevným nadložím. 6. Klasifikace průvodních hornin při dobývání na dlouhé porubní frontě. 7. Stanovení potřebného odporu porubní výztuže v plochém uložení a v podmínkách s nebezpečím ujíždění vrstev. 8. Vlivy působící na rozložení napětí v okolí porubů a na deformační poměry v udržovaném porubním prostoru. 9. Činitelé ovlivňující vznik důlních otřesů, prognóza vzniku důlních otřesů. 10. Činitelé ovlivňující vznik průtrží plynů a hornin, prognóza průtrží plynů a hornin. 11. Průběh uvolňování důlních plynů při dobývání v závislosti na tlakových a deformačních poměrech v okolí porubů. 12. Stlačitelnost základky, problematika stanovení, možnosti ovlivnění, průběh stlačování základky ve vyrubaném prostoru. 13. Modelování v hornické geomechanice – matematické modelování, fotoelasticimetrické modelování, modelování ekvivalentními materiály. 14. Sledování napěťových a deformačních změn v horském masivu, geomechanický monitoring.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na exkurzích (bude-li organizována). Odevzdání semestrálního projektu. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na exkurzích (bude-li organizována). Odevzdání semestrálního projektu. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290010) Důlní měřictví P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin HG K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní